Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä artikkelikäsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on sovittu päätoimittajan kanssa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Tekstin riviväli on 1,5; kirjasinkoko on 12; ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on annettu erillisellä liitteellä ja niiden sijainti on merkitty tekstiin.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Artikkelikäsikirjoituksen sanamäärä (sisältäen abstraktin, lähdeluettelon ja liitteet) on enintään 6500 sanaa.

Kirjoittajan ohjeet

Kaikki käsikirjoitukset (artikkelit, avauksia ja keskusteluja -osaston tekstit ja kirja-arviot) pyydetään lähettämään sähköisesti Journal.fi-alustan Open Journals System -järjestelmällä. Lisätietoja saa tarvittaessa lehden toimitussihteeriltä anna.a.kuusela@utu.fi.

Open Journals System -järjestelmä vaatii kirjoittajaksi rekisteröitymisen.  Kannustamme lehteen artikkelikäsikirjoituksen jättäviä tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä rekisteröitymään myös arvostelijoiksi.

Käsikirjoitus lähetetään Journal.fi-alustan Oma sivu -kohdan Uusi käsikirjoitus -linkistä. Kirjoituksen ja sen lisätietojen (liitetiedostot, kirjoittajatiedot, jne.) lähettämisen jälkeen käsikirjoitus näkyy Oma sivu -kohdassa Aktiivinen-tilassa. Artikkelien kohdalla muistathan jättää myös suomen- ja englanninkieliset abstraktit ja asiasanat. Avauksia ja keskusteluja -osaston teksteissä ja kirja-arvioissa nämä kohdat voi jättää tyhjiksi.

Sosiologia julkaisee aiemmin julkaisemattomia suomen- ja ruotsinkielisiä kirjoituksia, sekä enintään kerran vuodessa julkaistavassa englanninkielisessä numerossa englanninkielisiä kirjoituksia. Julkaistun artikkelin kirjoittajalle lähetetään viisi lehden numeroa. Avauksia ja keskustelua sekä Kirjat-osastojen kirjoittajat saavat kaksi lehden numeroa.

Käsikirjoitukset laaditaan rivivälillä 1,5. Käytä tekstinkäsittelyohjelman valmiita leipäteksti- ja otsikkotyylejä, mutta korkeintaan kahta eri kokoa väliotsikoita. Teosten nimet, korostettavat ja vieraskieliset sanat kursivoidaan. Lisää tekstitiedostoon sivunumerot.

Artikkelit-osastossa julkaistaan empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Lehden valitsemat nimettömät asiantuntijat hyväksyvät tai hylkäävät käsikirjoituksen tai ehdottavat siihen muutoksia. Tätä varten myös käsikirjoitus on anonymisoitava. Viitteet omiin julkaisuihin korvataan esim. merkinnällä [Kirjoittaja 2015]. Osana anonymisointia kaikista alustalle ladattavista tiedostoista (myös taulukoista, vastauksesta arvioijille jne.) tulee poistaa henkilökohtaiset tiedot (ks. ohjeet). Artikkelin pituus on enintään 6500 sanaa käsittäen koko tekstin otsikoineen, abstrakteineen, kirjallisuusluetteloineen, liitteineen ja alaviitteineen. Alaviitteiden tarpeetonta käyttöä vältetään.

Artikkelin alussa tulee olla otsikko ja abstrakti, molemmat sekä suomeksi että englanniksi. Abstraktin tulee olla yhden kappaleen eli 100–150 sanan mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Abstraktin alle liitetään artikkelin avainsanat aakkosjärjestyksessä suomeksi ja englanniksi. Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) mukaisia avainsanoja suositaan, mutta muitakin voi käyttää. Kuviot, taulukot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina, ei tekstissä, mutta niiden paikat merkitään tekstiin. Taulukot lähetetään mieluummin Excel- kuin Word-taulukoina, ja kuviot lähetetään mieluiten Excel-tiedostossa, jossa näkyy myös luvut, joiden perusteella kuvio on piirretty.

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo tehdään American Political Science Associationin (APSA)käytännön (PDF s. 38–56) mukaan seuraavasti.

Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin. Viitattaessa koko teokseen merkitään (Allardt 1964) ja tiettyihin sivuihin (Allardt 1964, 9–10). Mikäli viite kohdistuu vain yhteen virkkeeseen, se kirjoitetaan lauseen sisään (Allardt 1964). Jos viite liittyy useampaan edeltävään virkkeeseen, se merkitään omaksi lauseekseen. (Allardt 1964.) Tekstissä mahdollisesti mainitut teosten nimet kursivoidaan.

Elektronisiin lähteisiin viitataan kuten muihinkin kirjallisiin lähteisiin.

Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos ne ovat alle neljä riviä pitkiä. Pidemmät lainaukset erotetaan omaksi kappaleekseen ja sisennetään.

Lähdeluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun Kirjallisuus-otsikon alle. Kirjat merkitään tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä seuraavasti:

Mäkelä, Klaus. 1999. Valtio, väkijuomat ja kulttuuri: Kirjoituksia Suomesta ja sosiologiasta. Helsinki: Gaudeamus.

Huomaathan teoksen nimen kursivoinnin, vuosiluvun erottamisen pisteellä sulkumerkkien sijaan sekä kustantajan ja sen paikkakunnan ilmoittamisjärjestyksen.

Artikkeleista merkitään lisäksi julkaisun nimi, vuosikerta, numero ja artikkelin sivunumerot:

Riska, Elianne. 1982. ”Kvinnornas roll i den amerikanska egenvärdsrörelsen.” Sosiologia19:2, 102—109.

Huomaathan lehden nimen kursivoinnin ja artikkelin nimen lainausmerkit.

Toimitettujen kirjojen artikkelit ilmoitetaan näin:

Thévenot, Laurent, Michael Moody & Claudette Lafaye. 2000. ”Forms of Valuing Nature. Arguments and Models of Justification in French and American Environmental Disputes.” Teoksessa Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation in France and the United States, toim. Michéle Lamont & Laurent Thévenot. Cambridge: Cambridge University Press, 229–272.

Huomaathan, että vain ensimmäinen kirjoittajista ilmoitetaan sukunimi edellä, Englanninkieliset Otsikot Kirjoitetaan Näin (”title case”) sekä julkaisun tietojen oikean järjestyksen. Painettujen niteiden nimet kursivoidaan ja niiden osat (artikkelit, kirjan luvut) kirjoitetaan ”lainausmerkeissä”.

Sanomalehtiartikkelit merkitään näin:

Pelli, Petja. 2016. ”Tutkija: Sotaisa julkinen keskustelu ruokkii valeuutisia.” Helsingin Sanomat 2.12.2016, A29.

Mikäli kirjoittajaa ei mainita, tekijäksi ilmoitetaan sanomalehti.

Internet-lähteistä ilmoitetaan mahdollisimman tarkat tekijätiedot, julkaisun osoite sekä viittauspäivämäärä. Mikäli julkaisuvuotta ei ole tiedossa, käytetään viittauspäivämäärän vuotta.

Saaranen-Kauppinen, Anita & Anna Puusniekka. 2006. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ (Luettu pp.kk.vvvv.)

Avauksia ja keskustelua -osastossa julkaistaan artikkelia lyhyempiä ajankohtaisia puheenvuoroja, temaattisia esittelyjä, keskustelunavauksia ja kommentteja. Kirjoitusten pituus on noin 1500–3000 sanaa ja niihin ei liitetä erillistä abstraktia. Kirjallisuusviitteiden käyttö on vapaaehtoista. Kirjoituksissa ei käytetä nimetöntä vertaisarviointia, mutta lehden toimituskunta arvioi, hyväksyy ja toimittaa ne.

Kirjat-osastossa julkaistaan kirja-arvioita, joiden enimmäispituus on 900 sanaa. Arvioon ei liitetä lähdeluetteloa, vaan tarvittavat lähdetiedot mainitaan tekstissä. Arviolla tulee olla oma otsikko, jonka jälkeen ilmoitetaan kirjan ja sen kirjoittajan nimi, kustantaja, kustantajan kotipaikka, painovuosi, sivumäärä ja ISBN-tunnus. Tiedoksi-osastossa tiedotetaan tieteellisistä tapahtumista ja julkaisuista.

Sosiologiaan voi ehdottaa myös teemanumeroa (ks. Teemanumero-ohjeita (sosiologia.fi)), joka keskittyy johonkin uuteen, tärkeään tai kiisteltyyn, sosiologisesti merkitykselliseen aiheeseen. Teemanumerot ovat Sosiologia-lehden normaalien numeroiden tapaan vertaisarvioituja.

 

Toimitusprosessi

Sosiologia-lehteen tarjottava materiaali lähetetään sähköisesti Journal.fi-alustan Open Journals System -järjestelmällä lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti.

Vertaisarvioitavien artikkelien tapauksessa päätoimittaja valitsee kaksi asiantuntija-arvioijaa sosiologian eri alojen asiantuntijoista koostuvasta toimituskunnasta tai sen ulkopuolelta. Arvioijien ja kirjoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta toisilleen. Kukin arvioija antaa lausuntonsa päätoimittajalle, joka toimittaa ne eteenpäin kirjoittajille ja arkistoi ne. Lausunnoissa joko annetaan korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli.

Tarjotut artikkelit ovat harvoin sellaisenaan valmiita julkaistavaksi; yleensä arvioijat pyytävät käsikirjoituksiin muutoksia 1–3 kertaa. Nämä kierrokset vievät aikaa yleensä noin puoli vuotta. Kun arvioijat sekä päätoimittaja katsovat tekstin julkaisuvalmiiksi, päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen. Lopuksi toimitussihteeri oikolukee ja editoi tekstin yhteistyössä kirjoittajan kanssa huolehtien tekstin oikeakielisyydestä ja sujuvuudesta.

Tämän jälkeen lehti taitetaan, painetaan ja postitetaan. Lehti julkaistaan sähköisesti Journal-tietokannassa.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Tallennamme artikkeleiden ja muiden tekstien arviointiin, editointiin ja julkaisemiseen liittyviä tietoja ja kirjeenvaihtoa TENK:n ja Tiedekustantajat ry:n suositusten mukaisesti. Kirjoittajien yhteystietoja säilytetään yhteydenpitoa varten 24 kk tekstin julkaisusta, jonka jälkeen yhteystiedot poistetaan rekisteristä.