Ammattiylpeyden kokeminen ja toiminnan rationaalisuus suorittavassa työssä

Kirjoittajat

  • Tiina Saari
  • Tuija Koivunen
  • Pasi Pyöriä
  • Harri Melin

Avainsanat:

ammattiylpeys, suorittava työ, työorientaatio, toiminnan rationaalisuus

Abstrakti

Ammattiylpeys on oman työn ja ammatin herättämä tunne tai asenne, joka pohjautuu saavutuksiin työssä, esimerkiksi omaan osaamiseen, onnistumisen hetkiin työssä tai kokemukseen työn merkityk- sellisyydestä. Tässä artikkelissa selvitämme, missä määrin ja millaisissa tilanteissa ammattiylpeyttä koetaan suorittavassa työssä. Tutkimusaineistona on internet-kyselyn (N=1 242) vastaukset, joita analysoimme sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Vastaajat työskentelevät kiinteistöpalvelu- ja teollisuusaloilla. Kyselyyn vastanneista suurin osa on melko tai erittäin ylpeitä työstään. Ylpeys kumpuaa työntekijöiden ammattitaidosta, hyvin tehdystä työstä sekä siitä saadusta kiitoksesta, joka tuo osaamisen esiin. Ylpeyttä koetaan myös kyvystä auttaa niin asiakkaita, omaa organisaatiota kuin koko yhteiskuntaa. Ylpeys voi olla myös selviytymistä työssä, joka koetaan raskaaksi, huonosti palkatuksi ja heikosti johdetuksi. Ammattiylpeys perustuu pääosin arvorationaaliseen ja vastuurationaaliseen työorientaatioon. Työllä siis koetaan olevan arvo sinänsä, ja lisäksi työntekijät kokevat työllään huolehtivansa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tarpeista.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-09-01

Viittaaminen

Saari, T., Koivunen, T., Pyöriä, P., & Melin, H. (2021). Ammattiylpeyden kokeminen ja toiminnan rationaalisuus suorittavassa työssä. Sosiologia, 58(3), 235–252. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/124612