Katsaus näkemyksistä ja osaamistarpeista puutekniikan korkeakoulutuksessa

Kirjoittajat

  • Ville Lahtela LUT-yliopisto
  • Timo Kärki LUT-yliopisto

Avainsanat:

puutekniikka, koulutus, opiskelu, ammattikorkeakoulu, yliopisto

Abstrakti

Metsä ja puuteollisuudella on kansantaloudellisesti merkittävä asema hyvinvointiyhteiskunnan varmistajana sekä taloudellisesti että sosioekonomisesti, etenkin valtakunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Eräs merkittävä tekijä toimialan menestyksen takana on osaava ja koulutettu henkilöstö, joka on muodostumassa kriittiseksi tekijäksi puutekniikan vähentyneiden koulutusmahdollisuuksien takia. Vähentynyt koulutustarjonta näkyy jo tänä päivänä huomattavina rekrytointihaasteina, jotka mahdollisesti lisääntyvät entisestään ikäluokkien pienentyessä ja väestön metsäsuhteen vieraantuessa. Suoritetussa tutkimushankkeessa selvitettiin puutekniikan opiskelijoiden jatko-opintohalukkuus sekä alan tekninen osaamistarve tulevaisuudessa, etenkin ylemmän korkeakoulututkinnon näkökulmasta. Tiedonhankinta toteutettiin puutekniikan opiskelijoille online-kyselylomakkeella sekä teollisuuden ja etujärjestöjen sidosryhmille puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkimus osoitti puutekniikan opiskelijoiden jo tavoitteellisesti pyrkineen puualan opintoihin sekä valtaosan omaavan myös korkean motivaation jatko-opintoja kohtaan. Merkittäväksi rajoitteeksi korkeampaan koulutustasoon tähtäävien jatko-opintojen kannalta osoittautui opiskelijoiden tietämättömyys mahdollisista jatko-opinto mahdollisuuksista, minkä perusteella toimiala tarvitsisikin kannustavia esimerkkejä suoritetuista koulutuspoluista. Ensisijaisena kehityskohteena puualan koulutusmahdollisuuksien kehittämiseksi on alan vetovoimaisuuden varmistaminen, mikä toteutuu parhaiten alan eri toimijoiden laaja-alaisena yhteistyönä.

Viittaaminen

Lahtela, V., & Kärki, T. (2023). Katsaus näkemyksistä ja osaamistarpeista puutekniikan korkeakoulutuksessa. Tekniikan Waiheita, 41(2), 34–48. https://doi.org/10.33355/tw.137487