Uskon paikat

Työväestön eletty uskonto 1900-luvun vaihteen Tampereella

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.121585

Avainsanat:

eletty usko, eletty uskonto, uskonnollisuus, vapaakirkollisuus, työväestö, kansanliikkeet

Abstrakti

Pirjo Markkola tarkastelee työväestön uskonnollisuuden harjoittamisen erilaisia ilmenemismuotoja ja sen paikkoja 1900-luvun alun Tampereella. Artikkelin keskeinen käsite on ”eletty uskonto”. Tällä viime vuosien historiantutkimuksessa vakiintuneella termillä Markkola tarkoittaa tiivistetysti ottaen näkökulmaa, joka havainnoi, millä tavoin uskonto oli läsnä tamperelaisten työläisten ja työläisperheiden arkisessa elämässä ja millä tavoin yksilöt ilmaisivat uskonnollisia kokemuksiaan. Artikkeli osoittaa suomalaisen teollisuuskaupungin uskonnollisen elämän monimuotoisuuden ja täydentää esimerkiksi Paavo
Kortekankaan aikaisempia tutkimuksia.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Kansallisarkisto (KA), Helsinki

Helsingin diakonissalaitoksen arkisto (HDA) Ba:1

Sisarkirja 1867–1906 Ba:1

Luettelo sisarista ja seurakunnista n. 1898–1960 Ba:8

Kansallisarkisto (KA), Hämeenlinna

Suomen Vapaakirkon arkisto I

Antti Mäkisen kirjeenvaihto Fb:2

Painetut lähteet

Hjelt, Vera (1912): Tutkimus ammattityöläisten toimeentulosta Suomessa vuosina 1908–1909. Työtilasto XIII. Helsinki.

Lehdet

Aamulehti 1899, 1909

Armon Sanomat 1941

Betania 1908.

Herättäjä 1912

Kansan Lehti 1909

Kotimaa 1912

Kristillinen Työkansa 1906

Sanomia armosta 1907

Suomen Viikkolehti 1899, 1929

Tampereen Sanomat 1908, 1909

Tampereen Uutiset 1895

Viipurin Sanomat 1913

Ylhäältä apua 1912

Kirjallisuus

Ammerman, Nancy T. (2014): 2013 Paul Hanly Furfey Lecture: Finding Religion in Everyday Life. Sociology of Religion 75, no. 2 (2014): 189–207.

Ammerman, Nancy T. (2016): Lived Religion as an Emerging Field: An Assessment of its Contours and Frontiers. Nordic Journal of Religion and Society 29, no. 2 (2016): 83–99.

Ammerman, Nancy T. (2020): Rethinking Religion: Towards a Practice Approach.” American Journal of Sociology 126, no. 1 (2020): 6–51.

Ammerman, Nancy T. (2013): Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life. Oxford University Press, Oxford.

Annola, Johanna (2019): ‘Tehe minusta itselles kunnian astia!’ Kuuluminen ja kutsumus saarnaaja Antti Mäkisen elämässä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.) Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen, 149–177. Vastapaino, Tampere.

Antikainen, Marjo-Riitta (2006): Suuri sisarpiiri: NNKY-liike Suomessa 1890-luvulta 1990-luvulle. SKS, Helsinki.

Haapala, Pertti (1986): Tehtaan valossa: Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Haarni, Tuukka, Marko Karvinen, Hille Koskela & Sirpa Tani (1997): Johdatus nykymaantieteeseen. Teoksessa Tuukka Haarni, Marko Karvinen, Hille Koskela

& Sirpa Tani (toim.): Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen, 9–34. Vastapaino, Tampere.

Hall, David D (toim.) (1997): Lived Religion in America: Toward a History of Practice. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Heikkilä, Johannes (2017): Kristillisen Työväen Liiton politiikasta vetäytyminen 1917–1922. Suomen historian pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Junkkaala, Timo: Frans Hannula. Teoksessa Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003844.

Junkkaala, Timo (1986): Hannulan herätys: tutkimus Lounais-Suomen lähetysherätyksestä 1894–1914. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (2021): Introduction to Medieval and Early Modern Experiences of Gender and Faith. Teoksessa Sari Katajala-

Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.) Lived Religion and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe,” 1–24. Routledge, Lontoo & New York.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (2016): Religion as Experience. Teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.): Lived Religion

and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden, Boston.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (toim. 2022): Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Macmillan, Lontoo.

Katajala-Peltomaa, Sari, Raisa Maria Toivo, Miia Kuha, Nils Erik Villstrand & Pirjo Markkola (2021): Uskonto erontekona keskiajalta 2000-luvulle. Teoksessa Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2. Yhteisöt ja identiteetit. Vastapaino, Tampere.

Kemppainen, Mikko (2020): Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa: 1900-luvun alun työväenaatteen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Työväen

historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Kivimäki, Ville (2019): Reittejä kokemushistoriaan: Menneisyyden kokemus yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa. Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.), Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen, 9–38. Tampere, Vastapaino.

Kortekangas, Paavo (1965): Kirkko ja uskonnollinen elämä teollistuvassa yhteiskunnassa: Tutkimus Tampereesta 1855–1905. WSOY, Porvoo.

Koselleck, Reinhart (1985): Futures Past: On the Semantics of Historical Time. The MIT Press, Cambridge, MA.

Kulhia, Ali (2007): Ihmisen puolustaja. Tampereen Kaupunkilähetys ry 100 vuotta. Tampereen Kaupunkilähetys ry, Tampere.

Kupari, Helena (2020): Lived religion and the religious field. Journal of Contemporary Religion 35, no. 2 (2020): 213–230.

Lamberg, Marko, Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (2021): Tila ja tilalliset identiteetit keskiajan ja varhaismodernin ajan Suomessa. Teoksessa

Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2. Yhteisöt ja identiteetit, 25–63. Vastapaino,

Tampere.

Markkola, Pirjo (2002): Synti ja siveys: Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–1920. SKS, Helsinki.

Markkola, Pirjo (1994): Työläiskodin synty: Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. SHS, Helsinki.

Markkola, Pirjo (1996): Työväenhistoria taivastielle: Työläisnaiset ja kristilliset yhdistykset. Teoksessa Pauli Kettunen, Raimo Parikka & Anu Suoranta

(toim.) Äänekäs kansa, 42–59. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Marks, Lynne (2016/1996): Revivals and Roller Rinks: Religion. Leisure, and Identity in Late-Nineteenth-Century Small-Town Ontario. Toronto University

Press, Toronto.

McGuire, Meredith B. (2008): Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford University Press, New York.

McLeod, Hugh (1996): Religion and Society in England, 1850–1914. MacMillan Press, Lontoo.

Niemi, Marjaana, Piia Einonen, Tapio Salminen & Tanja Vahtikari (2021): Identiteetit ja yhteisöllisyys kaupunkitilassa keskiajalta 1900-luvulle. Teoksessa

Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2. Yhteisöt ja identiteetit, 161–200. Vastapaino, Tampere.

Orsi, Robert A. (1985): The Madonna of 115th Street: Faith and Community in Italian Harlem, 1880–1950. Yale University Press, New Haven.

Silfverhuth, Voitto (2013): Tampereen seurakuntahistoria 1. Evankelisluterilainen seurakuntaelämä Tampereella kaupungin perustamisesta 1779 vuoteen 1945. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Soikkanen, Hannu (1961): Sosialismin tulo Suomeen. WSOY, Helsinki.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-15

Numero

Osasto

Artikkelit