Koulu kulttuuri-identiteetin tukijana

Opetussuunnitelman kulttuurisesti kestävät tavoitteet

  • Marja Helena Laine Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Avainsanat: opetussuunnitelma, kestävän kehityksen kasvatus, kulttuurisesti kestävä kehitys, kulttuurisesti kestävä kasvatus, oikeutettu kestävyys

Abstrakti

Artikkelissa esitellään ja arvioidaan kulttuurisesti kestävän kasvatuksen sisältötavoitteita ja pedagogiikkaa valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) yleisessä sekä oppiainekohtaisissa osuuksissa. Tavoitteita on eritelty kulttuurisesti kestävän kasvatuksen määritelmän ja siihen liitettyjen koulutus- ja kehitystarpeiden avulla (Laine, 2016a; 2017) sekä Julian Agyemanin oikeutetun kestävyyden teorian avulla (Agyeman, 2013). Tutkimus edustaa kvalitatiivista teoriasidonnaista sisällönanalyysiä, ja aineistona toimii tällä hetkellä voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelma 2014. Artikkelissa osoitetaan, että kulttuurisesti kestävän kasvatuksen sisältötavoitteet ovat esillä perusopetuksen normatiivisessa ohjauksessa. Sen sijaan pedagogiikan näkökulmasta perusopetuksessa tulisi huomioida erityisesti rekognitio, kulttuurinen inkluusio ja kokonaisvaltainen näkemys kestävyydestä, jotta opetussuunnitelman perusteiden perusopetukselle asettama vaatimus opetuksen kulttuurisesta kestävyydestä toteutuisi.

 

Supporting Cultural Identity in School Context – Culturally Sustainable Objectives in the Finnish Curriculum

Abstract

In this article, the pedagogy and the objectives of culturally sustainable education included in the Finnish national core curriculum were explored. The objectives and the pedagogy in question were evaluated in the light of the definition of culturally sustainable education, and the educational and developmental needs linked to it (Laine, 2016; 2017) and by deploying Julian Agyemans’ theory of the just sustainabilities (Agyeman, 2013). In this qualitative study, the research data, i.e. the Finnish national core curriculum of 2014, was analysed by using the theory-oriented content analysis. The analysis showed that the objectives of culturally sustainable education are present in the normative guidance of education. On the other hand, from the pedagogical perspective, recognition, cultural inclusion and more comprehensive view on sustainability should be taken under stronger consideration. This way the national core curriculum’s claim of cultural sustainability could be achieved.  

Keywords: national core curriculum, sustainability education, culturally sustainable education, culturally sustainable development, just sustainabilities

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 16, 2019
Viittaaminen
Laine, M. H. (2019). Koulu kulttuuri-identiteetin tukijana: Opetussuunnitelman kulttuurisesti kestävät tavoitteet. Ainedidaktiikka, 3(1), 21-42. https://doi.org/10.23988/ad.72962