Erityisopettajaopiskelija verkkopalvelujen käyttäjänä

Taustatutkimus ThinkMath-verkkopalvelun kehittämiseksi

  • Eija Väisänen Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Pirjo Aunio Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Anu Laine Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Avainsanat: erityisopettajaopiskelija, kehittämistutkimus, ThinkMath, verkkopalvelut

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisopettajiksi opiskelevien verkkopalvelujen käyttöä opiskelujen ja työn tukena sekä heidän näkemyksiään ThinkMath-verkkopalvelusta ja sen kehittämistarpeista. Tutkimus on osa Matematiikan maailmaan –matematiikan opettajankoulutuksen kehittämishanketta.

Kehittämistutkimuksen tässä osassa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia verkkomateriaalien käytöstä, erityisesti ThinkMath-verkkopalvelusta. Tutkimuksen osallistujat olivat Matemaattiset oppimisvaikeudet -kurssin opiskelijoita (N = 66). Opiskelijat tutustuivat yhdellä kurssin harjoituskerralla ThinkMath-harjoitusmateriaaleihin. Tietoa kerättiin kyselylomakkeilla kurssin alkaessa ja päättyessä. Tuloksissa käytetään kuvailevia tunnuslukuja sekä ristiintaulukointia.

Tulosten perusteella erityisopettajaopiskelijat suhtautuvat verkkomateriaalien käyttöön varsin positiivisesti eikä eroja ollut eri ikä- tai työkokemusryhmien välillä. ThinkMath –verkkopalvelu tunnettiin ennalta varsin heikosti. Kurssin päättyessä opiskelijat kokivat sivuston antavan varsin hyvin tietoa matemaattisten taitojen kehityksestä. Heikoimmin sivuston koettiin antavan tietoa matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnista ja taustatekijöistä. Verkkopalvelun käytettävyydessä kehitettävää ilmeni erityisesti tiedon löytämisen helpottamisessa. Tutkimus antaa tietoa paitsi tämän verkkopalvelun kehittämiseen myös yleensä opettajille suunnatun verkkomateriaalin suunnitteluun.

 

Special education teacher students as users of online materials. Survey to develop ThinkMath web services

Abstract

The aim of this study was to find out how special educational needs teacher students use online materials in their studies. In addition, we asked how much they have used online materials in their teacher work before their studies. We were also interested in their specific expectations for the development of ThinkMath -web services. The research is part of the Teacher Training Project 'Matematiikan maailmaan' ('Math World'), which is funded by the Ministry of Education and Culture. 

In our project, we follow educational design research (EDR) principles with several data collection and development cycles. In this paper, we report the results from the first EDR cycle, in which we explored students' experiences with the use of online materials, especially the ThinkMath web service. The participants of the study were students in the Mathematical Learning Difficulty course (N = 66). Students were introduced to ThinkMath online materials as a part of this course. The data was collected by questionnaires at the beginning and at the end of the course. The results use descriptive indicators and cross-tabulation. 

On the basis of the results, special educational needs teacher students are quite positive about the use of online materials. There were no differences between age or work experience groups. The ThinkMath web service was known poorly in advance. At the end of the course, the students felt that the ThinkMath web service provided quite good information on the development of mathematical skills. Students suggested adding more information about background factors of mathematical learning difficulties, and ways of evaluating mathematical learning. Students also felt that search-functions in the ThinkMath web service needed to be better.  Our study showed the benefit of involving users to the developmental work of online materials, for example, ThinkMath web services.

Keywords: online materials, special educational needs teacher students, educational design research, ThinkMath, web services

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 14, 2020
Viittaaminen
Väisänen, E., Aunio, P., & Laine, A. (2020). Erityisopettajaopiskelija verkkopalvelujen käyttäjänä: Taustatutkimus ThinkMath-verkkopalvelun kehittämiseksi. Ainedidaktiikka, 4(1), 58-78. https://doi.org/10.23988/ad.78007