Matematiikan opetus mielekkään oppimisen edistämisessä

Integratiivista mallia kohti

Avainsanat: matematiikka, opetus, oppiminen, synteesitutkimus, holistinen lähestymistapa

Abstrakti

Synteesitutkimuksemme tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen koonti niistä yhteyksistä, jotka kohdentuvat matematiikan kouluopetukseen ja mielekkään oppimisen kontekstiin. Tutkimusmetodologisesti synteesi koostuu kvalitatiivisista, kvantitatiivisista ja mixed methods –lähestymistapaan perustuvista alkuperäistutkimuksista ja muutamista meta-analyyseistä. Lopullinen Ebsco-haku tuotti 50 analyysiin soveltuvaa julkaisua vuosilta 2007–2017. Aineiston analyysin alkuperäisenä kehikkona toimi aikaisemmin laadittu käsitteellinen malli (Koskinen, 2016). Aineistostamme ei löytynyt yhtään tutkimusta, jossa olisi tutkittu edellä mainittua kokonaisuutta. Tutkimustulosten mukaan matemaattiseen ymmärtämiseen tähtäävät opetuksen lähestymistavat – kontekstuaaliset, konkreettiset ja sosiaaliset – edistävät mielekästä oppimista. Niiden onnistunut soveltaminen edellyttää kuitenkin opettajan taitoa valita sopivat välineet ja käyttää niitä sekä oppilaan toiminnan vuorovaikutteista ohjaamista. Näiden lähestymistapojen yhdistäminen opetuksessa parantaa entisestään niiden vaikuttavuutta.

Teaching mathematics to promote meaningful learning: Towards an integrative model

Abstract

The purpose of this research synthesis is to build a comprehensive entity with links that focus on school education in mathematics and the context of meaningful learning. The synthesis consists of qualitative, quantitative and mixed methods studies, and a few meta-analyzes. The final Ebsco-search produced 50 publications that met our criteria (for years 2007-2017). The tentative framework for the analysis of a data was the previously presented conceptual model (Koskinen, 2016). Our research synthesis did not find any studies that examined the above mentioned entity. According to research findings, analysis suggests that teaching approaches to mathematical understanding – contextual, concrete, and social – support meaningful learning. However, their successful application requires that the teacher has the skill to select and use the appropriate tools and the interactive guidance of the pupil's activities. Combining these approaches in teaching will further enhance their effectiveness.

Keywords: mathematics, teaching, learning, research synthesis, holistic approach

 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 14, 2020
Viittaaminen
Koskinen, R., & Pitkäniemi, H. (2020). Matematiikan opetus mielekkään oppimisen edistämisessä: Integratiivista mallia kohti. Ainedidaktiikka, 4(1), 79-98. https://doi.org/10.23988/ad.82548