Matematiikan parhaaksi osaajaksi kehittyminen perusopetuksen aikana

  • Laura Niemi Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Jari Metsämuuronen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  • Markku Hannula Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Anu Laine Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Avainsanat: perusopetus, matematiikan oppimistulokset, parhaat osaajat, pitkittäistutkimus, kansallinen arviointi, basic education, learning outcomes in mathematics, high-achieving students, longitudinal research, national evaluation in mathematics

Abstrakti

Tutkimus perustuu Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen hankkeessa tuotettuun pitkittäisaineistoon, jossa samaan ikäluokkaan kuuluvien oppilaiden matematiikan osaamisen kehitystä on seurattu vuosien 2005–2015 aikana perusopetuksen kolmannelta vuosiluokalta toisen asteen koulutuksen loppuun. Tutkimus kohdistuu matematiikan parhaisiin osaajiin ja siihen, miten heidän osaamisensa on kehittynyt perusopetuksen aikana ja mikä erottaa parhaat osaajat muista. Tutkimusaineisto käsittää yhteensä 2051 oppilasta, jotka ovat osallistuneet kolmannella, kuudennella ja yhdeksännellä vuosiluokalla pidettyihin matematiikan osaamista kartoittaviin kokeisiin. Näistä yhdeksännen vuosiluokan kokeessa menestymisen perusteella parhaiden osaajien joukkoon luokiteltuja oppilaita on 256 (12,5 %). Tutkimustulosten mukaan suurin osa parhaista osaajista erottuu muusta tutkimusjoukosta jo kolmannella vuosiluokalla, ja ero muihin oppilaisiin näkyy selkeästi kuudennella luokalla. Oppilaan aikaisempi osaaminen, käsitys omasta osaamisesta ja vanhempien koulutustaso olivat selkeitä parempaa osaamista selittäviä tekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että parhaiden osaajien tasolle voi yltää myös keskitasoa heikommasta lähtötasosta.

 

Evolving into a mathematically high-achieving student during basic education

Abstract

The study is based on the national evaluation of mathematics carried out by the Finnish National Agency for Education (EDUFI) and the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). The development of mathematical competence of students of the same age group has been investigated during 2005–2012 from the third year of basic education to the ninth year. The study focuses on mathematically high-achieving students and how their skills have evolved during basic education and what kind of factors distinguish them from others. The longitudinal data consists of 2051 students who have taken part in mathematics examinations in the third, sixth and ninth grades. Definition of high-achieving students is based on success in the examination of ninth grade. Total number of high-achieving students is 256 (12,5 %). The results indicated that high-achieving students are distinguished from others in the third grade and the difference between them and other students is clearly visible in the sixth grade. Students’ previous mathematical performance, self-competence and the level of parents’ education were explanatory factors for better competence in ninth grade. The study found that the level of a high-achieving student can be attained also from a lower than average starting level.

Keywords: basic education, learning outcomes in mathematics, high-achieving students, longitudinal research, national evaluation in mathematics

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 14, 2020
Viittaaminen
Niemi, L., Metsämuuronen, J., Hannula, M., & Laine, A. (2020). Matematiikan parhaaksi osaajaksi kehittyminen perusopetuksen aikana. Ainedidaktiikka, 4(1), 2-33. https://doi.org/10.23988/ad.83384