Foneettinen osaaminen helpottaa vieraan kielen ääntämisen opettamista – kyselytutkimus suomalaisten kieltenopettajien käyttämistä ääntämisen opetusmenetelmistä

  • Päivi Virkkunen Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Minnaleena Toivola Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Avainsanat: eksplisiittinen opetus, fonetiikka, opettajankoulutus, vieraan kielen opetus, ääntäminen

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitettin suomalaisten kieltenopettajien käyttämiä ääntämisen opetuksen ja arvioinnin käytänteitä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kyselytutkimuksen vastaajat (n = 175) arvioivat oman ääntämistaitonsa pääosin hyväksi, mutta he ovat silti epävarmoja ääntämisen opettamisesta. Opettajankoulutus ei sisällä riittävästi, jos ollenkaan, tietoa ääntämisen opettamisesta. Tulokset tuovat esille opettajien oman koulutuksen tärkeyden: mitä enemmän koulutuksessa on ollut fonetiikan opetusta, sitä helpompana vastaajat pitävät ääntämisen opettamista. Nämä opettajat myös opettavat enemmän prosodiaa, joka on puheen ymmärrettävyydelle tärkeä suullisen kielitaidon osa-alue. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Opettajien kautta voidaan vaikuttaa opetuksen sisältöihin ja sitä kautta oppijoiden saavuttamaan parempaan ääntämistaitoon.

 

Phonetic knowledge facilitates the teaching of foreign language pronunciation – a survey of teaching pronunciation in Finnish schools

Abstract

We report results from a survey aimed at Finnish language teachers focusing on the currently used practices in teaching pronunciation skills in Finnish primary and secondary education. While respondents (n = 175) rated their own pronunciation skills mostly as good, they were nevertheless uncertain about how to teach pronunciation skills. The results of the survey reveal the importance of teachers' own education: the more phonetic training teachers have received, the easier it is for them to teach pronunciation. These teachers also teach more prosody, which is an important part of oral language skills for improving comprehension. Currently the teacher education provides insufficient knowledge on how to teach pronunciation. These results highlight the importance of teacher education and in-service teacher education. By developing teacher education we can influence language teaching and thereby improve the pronunciation skills of learners.

Keywords: Explicit teaching, L2 teaching, Phonetics, Pronunciation, Teacher education

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 14, 2020
Viittaaminen
Virkkunen, P., & Toivola, M. (2020). Foneettinen osaaminen helpottaa vieraan kielen ääntämisen opettamista – kyselytutkimus suomalaisten kieltenopettajien käyttämistä ääntämisen opetusmenetelmistä. Ainedidaktiikka, 4(1), 34-57. https://doi.org/10.23988/ad.85736