Alakoulun oppilaiden kokemuksia ratkaisukeskeisen ilmastokasvatuksen toteutuksesta: havaintoja oppimisesta ja tunteista

Kirjoittajat

  • Ilkka Ratinen Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
  • Reetta Pahtaja Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Avainsanat:

ratkaisukeskeinen ilmastokasvatus, toivo, alakoulu

Abstrakti

Ratkaisukeskeisen ilmastokasvatuksen tavoitteena on oppia tietoja ja taitoja, joiden avulla opitaan vähentämään ilmastopäästöjä ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen vaatii onnistuessaan myös tunteiden huomioon ottamista. Ilmastokasvatuksessa toivon ylläpitäminen on mahdollista merkityksiä luovien toimintastrategioiden avulla. Oleellista on, että oppija pohtii tekojensa merkityksellisyyttä, minkä avulla voidaan välttää toiveajattelua. Alakoulussa ilmastokasvatus perustuu tutkivaan oppimiseen ja dialogiseen, oppijan arkikäsityksen huomioon ottavaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksellinen opetus sitouttaa oppijat opetukseen. Artikkelissa pohditaan ilmastokasvatuksen toteutumista alakoulun oppilaiden näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella kahdeksasta alakoulun luokasta, viidestä eri koulusta. Tutkimusaineisto koostuu 152 oppilaan vastauksista. Vastaukset analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä ja teemoitettiin fenomenografisesti eri käsitekategorioihin. Käsitekategoriat muodostuivat neljästä teemasta: 1) Uuden oppimisesta, 2) kiinnostuksen lisääntymisestä, 3) ilmaston-muutokseen liittyvästä toivosta ja 4) ilmastonmuutokseen liittyvästä surusta.

 

Primary school pupils' experiences on the implementation of intentional climate change education: observations on learning and emotions

Abstract

The goal of intentional climate change education is to learn the knowledge and skills to reduce climate emissions and adapt to climate change in the best possible way. Mitigating and adapting to climate change also requires taking emotions into account. In climate change education hope is possible to maintain through meaningful coping strategies. It is essential that the learner reflects on the significance of his or her actions and thus avoids unnecessary wishful thinking. In primary school, climate education is based on inquiry-based learning and dialogical interaction that considers the learner's everyday thinking. Interactive learning process helps to engage learners.

This article considers the implementation of climate education from the perspective of primary school pupils. The research material was collected with an open questionnaire from eight primary school classes from five different schools. The research material consists of 152 pupils’ answers. The responses were analysed by qualitative content analysis and were phenomenographically themed into different concept categories. The concept categories consisted of four themes: 1) learning from the new, 2) increasing interest, 3) hope related to climate change, and 4) grief related to climate change.

Keywords: intentional climate change education, hope, primary school

Viittaaminen

Ratinen, I., & Pahtaja, R. (2020). Alakoulun oppilaiden kokemuksia ratkaisukeskeisen ilmastokasvatuksen toteutuksesta: havaintoja oppimisesta ja tunteista. Ainedidaktiikka, 4(3), 4–22. https://doi.org/10.23988/ad.91575