Miten roskan lukeminen laajentaa kirjallisuuden opetuksen mahdollisuuksia?

”Ei-tulkittava” materia ja sen lukeminen ympäristöpedagogisen kirjallisuuden opetuksen kehittämisessä

  • Päivi Koponen Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto
Avainsanat: materiaalinen käänne, monilukutaito, ympäristöpedagoginen kirjallisuuden opetus

Abstrakti

Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeinen osa nykyisiä opetussuunnitelmauudistuksia, hakevat ympäristöpedagogiset käytännöt yhä monessa oppiaineessa muotoaan. Tarkastelen peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisällä tapahtuvan kirjallisuuden opetuksen ympäristöpedagogisia mahdollisuuksia. Tuon 2000-luvun filosofisen ja ihmistieteellisen tutkimuksen materiaalisen käänteen vuoropuheluun monilukutaidon pedagogiikan kanssa. Aineistonani luen Rachel Hope Allisonin "mykkää” sarjakuvaromaania I’m not a plastic bag, joka kuvaa ihmisperäisen jätteen päätymistä Tyyneen valtamereen. Alkaa ekologisten muutosten ketju, jossa pelkästään ihmisen toiminta ei ole maailmaa muuttavaa; myös ei-inhimillinen toimii ja tuottaa toimijuutta. Tavoitteenani on tuoda kirjallisuuden opetuksen käyttöön tietoa siitä, miten ei-inhimillistä, materiaalista ja vaikeasti kielen tasolla tulkittavaa toimijuutta on mahdollista lukea. Tuloksia on mahdollista hyödyntää ympäristöpedagogisen kirjallisuuden opetuksen kehittämisessä.

 

How reading waste expands the possibilities of literature teaching? “Non-interpretable” matter and its reading in the development of environmental pedagogy literature teaching

Abstract

Although education for sustainable development is a key part of current curriculum reforms, many subjects do not yet have enough environmental pedagogy practices. I study how environmental pedagogy can be put into practice in compulsory basic education and general upper secondary school literature teaching within the subject of Finnish language and literature. I want to bring the material turn within 21st century philosophical and humanistic research into a dialogue with multiliteracy/multiliteracies pedagogy. I read Rachel Hope Allison’s “mute” graphic novel I’m not a plastic bag, which represents human waste ending up in the Pacific Ocean. A chain of ecological changes begins, in which human activity alone is not changing the world; also non-human acts and produces agency. My aim is to bring forth an understanding of how non-human, material and linguistically difficult-to-interpret agency can be read within literature teaching. The results can be used in developing environmental pedagogy literature teaching.

Keywords: Material turn, multiliteracy/multiliteracies, environmental pedagogy literature teaching

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 23, 2020
Viittaaminen
Koponen, P. (2020). Miten roskan lukeminen laajentaa kirjallisuuden opetuksen mahdollisuuksia? ”Ei-tulkittava” materia ja sen lukeminen ympäristöpedagogisen kirjallisuuden opetuksen kehittämisessä. Ainedidaktiikka, 4(3), 125–151. https://doi.org/10.23988/ad.97366