Studiosta steissille – Multimodaaliset kuuntelutehtävät ylioppilastutkinnon pitkien oppimäärien kielikokeissa 2018

Kirjoittajat

  • Raili Hildén Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Anna von Zansen Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Emma Laihanen Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kuullun ymmärtäminen, kielitaidon arviointi, digitaalinen ylioppilastutkinto, multimodaalisuus

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ylioppilastutkinnon kielikokeissa esiintyvien kuullunymmärtämistehtävien reiluutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Keskityimme multimodaalisiin tehtävätyyppeihin, jotka tulivat mahdolliseksi digitaalisen ylioppilastutkinnon myötä. Aineisto käsitti englannin (n = 37086), ruotsin (n = 1626) ja saksan (n = 491) pitkien oppimäärien kokeisiin vuonna 2018 osallistuneiden kokelaiden osiokohtaiset pistemäärät, joita analysoitiin tilastollisin menetelmin. Lisäksi kyseisten kokeiden koetehtäviä ja niiden kuvauksia analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Multimodaaliset tehtävät edellyttävät kielitaidon lisäksi monilukutaitoa eli monimuotoisten tekstien ja niiden yhdistelmien tulkintaa. Eri kohderyhmien välisiä eroja tutkittaessa havaittiin joitakin eroja englannissa poikien ja ruotsinkielisten ja ruotsissa tyttöjen eduksi. Tasa-arvoisimmiksi osoittautuivat saksan kokeet. Tulokset hyödyttävät koetehtävien laatijoiden lisäksi kielten opetuksen parissa työskenteleviä.

 

From Studio to Station – Multimodal Listening Comprehension Task Types in in Long Syllabus of Languages in Finnish Matriculation Examinations in 2018

Abstract

This study addressed fairness and meaningfulness of listening comprehension tasks in the newly digitalized Finnish Matriculation Examination focusing on multimodal task types. The data comprised item scores of test takers in 2018 in long syllabus English (n = 37086), Swedish (n = 1626) and German (n = 491) and related test tasks together with task description sheets. Item scores were analyzed with statistical methods, and the task content with theory-driven content analysis. Multimodal items prerequisite multiple language-related and general competences and strategies and combinations of them. Group wise differences between investigated groups were detected in English in favour of boys and in Swedish in favor of girls, while all differences were smallest in the German tests. The results contribute to item writing and language education in general.

Keywords: listening comprehension, language assessment, high-stakes tests, computer-assisted testing

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-17

Viittaaminen

Hildén, R., von Zansen, A., & Laihanen, E. (2021). Studiosta steissille – Multimodaaliset kuuntelutehtävät ylioppilastutkinnon pitkien oppimäärien kielikokeissa 2018. Ainedidaktiikka, 5(1), 43–65. https://doi.org/10.23988/ad.99186