Navigating the challenges in the transfer between experiential and formal learning in entrepreneurship

Kirjoittajat

  • Kirsi Peura
  • Satu Aaltonen

Avainsanat:

ahot, ahotointi, hottaus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opinnollistaminen, yrittäjyys, diskurssianalyysi, korkeakoulut

Abstrakti

Tämä tutkimus keskittyy aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT, hottaus) ja opinnollistamiseen, sekä tutkii, kuinka korkeakoulujen opettajat hyväksyvät, vastustavat ja neuvottelevat yrittäjyyteen liittyvän kokemuksellisen ja formaalin oppimisen välistä siirtoa. Yrittäjyyden ahotointi ja opinnollistaminen ovat tällä hetkellä sekä alitutkittuja että -hyödynnettyjä käytäntöjä korkea-asteella, mistä syystä tämä tutkimus tähtää uudenlaisen tiedon tuottamiseen niiden ymmärtämiseksi. Tutkimus hyödyntää diskursiivista lähestymistapaa analysoimalla vuosina 2018–2019 kerättyjä henkilö- ja ryhmähaastatteluja, joihin osallistui yhteensä 56 opettajaa 24 suomalaisesta korkeakoulusta. Analyysi osoittaa, että perustellessaan ahotoinnin ja opinnollistamisen käyttömahdollisuuksia ja rajoitteita, opettajat mobilisoivat kolme erilaista päädiskurssia: hyvä opettajuus-, oppiainekohtaisuus- sekä yliopistodiskurssit. Tulokset havainnollistavat, että ahotointi ja opinnollistaminen eivät ole pelkästään arviointipohjaisia menettelyjä. Ne haastavat opettajien käsitykset oppimisesta, yliopiston roolista ja yrittäjyyden episteemisistä kysymyksistä aiheuttaen erilaisia jännitteitä näiden diskurssien sisällä. Käytännön implikaationa todetaan, että mikäli korkeakoulut haluavat edistää ahotoinnin ja opinnollistamisen laajamittaisempaa käyttöönottoa yrittäjyydessä, tulisi niiden ottaa yksittäiset opettajat mukaan ahotoinnin ja opinnollistamisen laajempiin keskusteluihin yhteisen ymmärryksen muodostamiseksi.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2021-04-08

Viittaaminen

Peura, K., & Aaltonen, S. (2021). Navigating the challenges in the transfer between experiential and formal learning in entrepreneurship. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 27–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107445