Motivaation ilmeneminen digitaalisin osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Kirjoittajat

  • Sanna Brauer Ammatillinen opettajankoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Pirkko Siklander Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
  • Sanna Ruhalahti Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

motivaatio, digitaaliset avoimet osaamismerkit, ammatillinen opettajankoulutus, digipedagogiikka, osaamisen kehittäminen

Abstrakti

Digitaaliset osaamismerkit on otettu käyttöön eri tavoin saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, mikä digitaalisten osaamismerkkien käytössä motivoi opiskelijoita oppimisprosessin aikana. Teoreettinen viitekehys perustuu saavutusorientaation, oppimisen virikkeiden sekä sisäisen ja ulkoisen motivaation käsitteisiin. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2016 ryhmähaastattelemalla (n=6) digipedagogiseen täydennyskoulutukseen osallistuneita ammatinopettajia (n=17) ja ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoita (n=12), jotka ansaitsivat vuoden aikana 645 osaamismerkkiä Oppiminen Online -osaamisenkehittämisohjelmassa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella esitämme motivaatioon vaikuttaviksi muuttujiksi seuraavat: tehtävien haastavuus ja vaadittu laajuus, osaamismerkeistä innostuminen, oppiminen ja opinnoissa edistyminen, innostava pelillisyys ja mahdollisuus opiskella asiat ajasta ja paikasta riippumatta vapaavalintaisessa järjestyksessä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-10-01

Viittaaminen

Brauer, S., Siklander, P., & Ruhalahti, S. (2017). Motivaation ilmeneminen digitaalisin osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 7–23. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84746