Hyvinvointi, osaaminen ja yhteisöllisyys digitaalisissa työympäristöissä

Kirjoittajat

  • Kirsi Lainema
  • Raija Hämäläinen
  • Kirsi Syynimaa

Avainsanat:

Työhyvinvointi, Osaaminen, Teknostressi, Digitaalinen työ

Abstrakti

Työn digitalisoituminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen, mutta samaan aikaan uudet tavat tehdä työtä vaativat työntekijöiltä uudenlaista osaamista. Työsuojelurahaston rahoittaman Well@DigiWork-hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja digitaitojen ja hyvinvoinnin tueksi. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa eri alojen yritysten ja sairaanhoitopiirien työntekijöiltä (N=1065) kerättiin kyselyaineisto teknologisen ydinosaamisen nykytilasta ja koetusta työhyvinvoinnista. Saamiemme tulosten mukaan lähes kolmannes (29 %) työntekijöistä arvioi kokevansa työperäistä teknostressiä. Teknostressi näyttää olevan yhteydessä työn luonteeseen ja siihen, kuinka keskeisessä roolissa teknologia työssä on. Pidempään työelämässä olleet kokivat teknostressiä nuorempia kollegoitaan useammin. Kokeneemmat työntekijät havaitsivat myös enemmän puutteita teknologisessa osaamisessaan kuin vähemmän kokeneet ja nuoremmat työntekijät. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkittiin simulaatio-oppimiseen pohjautuvia hajautettuja ja lähityöskentelyyn perustuvia ratkaisuja työntekijöiden (N=81) ammatillisen osaamisen tueksi. Parhaimmillaan simulaatio-oppimisen avulla voidaan tukea työntekijöiden osaamisen kehittymistä työpaikalla. Simulaatio-oppimisen hyödyt voivat olla esimerkiksi taloudellisia ja työn tehokkuuteen sekä tuloksellisuuteen liittyviä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kehittäviä, sekä työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen liittyviä hyötyjä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2021-11-29

Viittaaminen

Lainema, K., Hämäläinen, R., & Syynimaa, K. (2021). Hyvinvointi, osaaminen ja yhteisöllisyys digitaalisissa työympäristöissä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(3), 72–80. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/111711