Vaikuttavuutta yhteisöllisyydellä? Työpaikan tuen merkitys tietojenkäsittelytieteen MOOC-kursseilla

Kirjoittajat

  • Anton Salovuori
  • Joonas A. Pesonen Helsingin yliopisto
  • Kukka-Maaria Polso Helsingin yliopisto
  • Petri Ihantola Helsingin yliopisto

Avainsanat:

työssäoppiminen, jatkuva oppiminen, MOOC, työpaikan tuki, verkko-opetus, sosiaalinen tuki, siirtovaikutus

Abstrakti

Aikaisemman tutkimuksen perusteella työpaikan tuki liittyy työssäoppimisen tuloksiin. Avointen ja skaalautuvien (MOOC) verkkokurssien osalta ilmiötä on kuitenkin tutkittu vasta vähän. Selvitimme, miten työssäkäyvät avoimille verkkokursseille osallistuneet opiskelijat erosivat toisistaan työpaikan tuen suhteen, miten osallistujat kuvasivat kurssien vaikutuksia, ja miten työpaikan tuki oli yhteydessä kokemuksiin kurssien vaikutuksista. Kysymyksiin vastattiin analysoimalla noin kuudensadan työssäkäyvän ICT-alan MOOC-kursseja suorittaneen vastaukset sähköpostitse lähetettyyn kyselyyn.

Klusterianalyysin perusteella vastaajat jakautuivat Laajasti tuettuihin, jotka saivat suorittaa kurssia työajallaan ja joiden työyhteisö oli kiinnostunut aiheesta, Työyhteisön huomioimiin, Työaikaa hyödyntäviin, ja Ei-tuettuihin. Näistä Laajasti-tuetut ja Työyhteisön huomioimat kokivat kurssit hyödyllisemmiksi kuin Työaikaa hyödyntävät ja Ei-tuetut. Kurssien vaikutusten laadullisessa analyysissä tunnistettiin mm. seuraavat teemat: ymmärryksen lisääntyminen, hyöty nykyisessä työssä (Ei-tuetut raportoivat
odotusarvoa vähemmän), hyöty opinnoissa, halu opiskella lisää, hyöty työuralla ja
kiinnostuksen lisääntyminen.

Tulokset korostavat työyhteisön sosiaalisen tuen merkitystä avoimilla verkkokursseilla: työajan hyödyntäminen ilman laajempaa yhteisön tukea ei kurssien koetun
hyödyn kannalta eroa tilanteesta, jossa tukea ei saa lainkaan. Työyhteisön tuen merkitykseen tulisi kiinnittää huomiota sekä työpaikoilla että verkkokurssien suunnittelussa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-06-28

Viittaaminen

Salovuori, A., Pesonen, J. A., Polso, K.-M., & Ihantola, P. (2022). Vaikuttavuutta yhteisöllisyydellä? Työpaikan tuen merkitys tietojenkäsittelytieteen MOOC-kursseilla. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 24(2), 11–27. https://doi.org/10.54329/akakk.120726