Avoimen yliopiston kautta tutkintoon – toimijuutta kasvatustieteen opiskelijoiden opinpoluilla

Kirjoittajat

  • Marja Syrjämäki Itä-Suomen yliopisto
  • Elina Kontu Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
  • Anu Laine Helsingin yliopisto

Avainsanat:

toimijuus, avoin yliopisto, elinikäinen oppiminen, toimijakertomus

Abstrakti

Tässä artikkelissa esiteltävän tutkimuksen
tavoitteena on tunnistaa toimijuutta ja tulkita toimijuuskäsitettä opiskelijoiden tuottamissa haastattelukertomuksissa. Artikkeli pohjautuu kuuden, avoimen yliopiston
opintojen perusteella yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelijoiksi hakeutuneen ja opintojensa eri vaiheessa opiskelevan henkilön haastatteluihin. Artikkelissa tarkastellaan kasvatustieteen opiskelijoiden opinpolkuja ja sitä, miten toimijuus haastattelukertomuksissa näyttäytyy — toisaalta yksilön sisäisten, toisaalta ulkopuolelta tuotettujen arvojen, tavoitteiden ja reunaehtojen ohjaamana. Artikkelin teoreettisina lähtökohtina on hahmoteltu toimijuuden ja elinikäisen oppimisen moniulotteisia käsitteitä. Puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa tuotettua aineistoa luettiin kertomuksina ja analysoitiin teoriaohjaavasti, käyttäen analyyttisena kehyksenä Hitlinin ja Elderin neljän toimijuustyypin mallia sekä soveltaen suuntaa antavasti Greimasin aktanttimallia. Analyysin perusteella tunnistettiin kuusi erilaista toimijakertomusta, jotka paikantuivat kolmella tavalla: hallitun toimijuuden, tavoitteisen toimijuuden ja vahvistuneen toimijuuden polkuina.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-06-28

Viittaaminen

Syrjämäki, M., Kontu, E., & Laine, A. (2022). Avoimen yliopiston kautta tutkintoon – toimijuutta kasvatustieteen opiskelijoiden opinpoluilla. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 24(2), 44–59. https://doi.org/10.54329/akakk.120730