Ilmiöavaruuksista skenaarioihin – Kuinka alueellisia osaamis- ja koulutustarpeita ennakoidaan verkostoyhteistyönä?

Kirjoittajat

  • Kristiina Ojala Turun ammatti-instituutti
  • Mauri Kantola Turun ammattikorkeakoulu
  • Esa Högblom Varsinais-Suomen liitto
  • Anneli Frantti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
  • Johanna Ollila Turun yliopisto

Avainsanat:

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia, ennakointi, skenaariot

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan verkostomaista alueellisen ammattiosaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiprosessia. Kyseinen ennakointityö ei ole ollut tulevaisuuden ennustamista, vaan pyrkimys hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden muotoilemia mahdollisuuksia ja
haasteita alueen työelämässä ja koulutuksissa. Verkostomaisen Varsinais-Suomen
Ennakointiakatemian työryhmät koostuivat laajasti asiantuntijoista ja oppilaitostoimijoista. Ennakointiprosessi jäsentyi toimialakohtaisesti kolmeen työvaiheeseen, joita olivat luotaus, merkityksellistäminen ja haltuunotto. Tässä artikkelissa esitellään ennakointiprosessin kahta ensimmäistä vaihetta, jossa toimialoittain tarkasteltiin ulkoisia toimintaympäristön muutoksia ja työstettiin vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita. Artikkelissa ennakointiprosessin havainnollistamisen esimerkkinä käytetään meriklusterin toimialaa, jolle muun muassa ammatillisesta koulutuksesta valmistuu paljon osaajia. Ennakointiprosessin tuntemus on hyödyllistä niin ammatillisten oppilaitosten kuin korkeakoulujen johdolle, asiantuntijoille ja myös kouluttajille, jotka pyrkivät kehittämään koulutuksen prosesseja ja rakenteita.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-06-28

Viittaaminen

Ojala, K., Kantola, M., Högblom, E., Frantti, A., & Ollila, J. (2022). Ilmiöavaruuksista skenaarioihin – Kuinka alueellisia osaamis- ja koulutustarpeita ennakoidaan verkostoyhteistyönä?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(2), 60–70. https://doi.org/10.54329/akakk.120732