Merkitykselliset aiemmat kokemukset työssäkäyvän ammattikorkeakouluopiskelijan minäpystyvyyden kerronnassa

Kirjoittajat

  • Tiina García Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto
  • Petri Nokelainen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

opiskelijaminäpystyvyys, aiemmat kokemukset, työssäkäyvä ammattikorkeakouluopiskelija

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa syvennetään ymmärrystä päätoimisesti työssäkäyvien ammattikorkeakoulu (AMK) -opiskelijoiden opiskelijaminäpystyvyydestä. Minäpystyvyys rajautuu tarkastelemaan opiskelijan työssä ja opinnoissa syntyneitä aiempia kokemuksia, koska niiden on todettu olevan merkittävin
minäpystyvyyden lähde. Teemahaastatteluaineisto kerättiin eteläsuomalaisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2021. Haastateltavat olivat päätoimisesti työssä käyviä, alempaa AMK-tutkintoa verkko- tai monimuoto-opintoina suorittavia opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmista. Merkityksellisiksi minäpystyvyyden kokemuksiksi osoitettiin kokemukset opintoihin hakeutumisesta ja opintojen aloittamisesta positiivisena siirtymänä, kokemukset osaamisen syventymisestä teoreettisen ja käytännöllisen tiedon tiiviissä integraatiossa sekä kokemukset ammatillisen osaamisen kehittymisestä. AMK-opiskelunsa aloittavien opiskelijoiden kasvava ikä, monimuoto- ja verkko- opiskelun lisääntyvä suosio sekä korkeakoulutuksen kansalliset lisäämistarpeet heijastuvat opiskelijan oman osaamisensa johtajuuden korostumiseen tulevaisuudessa. Tässä minäpystyvyydellä on merkittävä rooli, ja sen tutkimus perustelee paikkaansa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti ammattikorkeakoulujen ohjaus- ja opetustyössä, mutta myös muissa ammatillisen kasvun ohjausta järjestävissä instituutioissa ja organisaatioissa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-12-02

Viittaaminen

García, T., & Nokelainen, P. (2022). Merkitykselliset aiemmat kokemukset työssäkäyvän ammattikorkeakouluopiskelijan minäpystyvyyden kerronnassa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 24(3), 12–31. https://doi.org/10.54329/akakk.123012