”Se pitää naamioida jokskuks” – vuorovaikutusosaaminen insinöörikoulutuksessa

Kirjoittajat

  • Anita Saaranen-Kauppinen Humanistinen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

tekniikan ala, insinöörikoulutus, vuorovaikutusosaaminen, sosiaaliset taidot, laadullinen asennetutkimus

Abstrakti

Nykypäivän ja tulevaisuuden työstä puhuttaessa korostetaan ihmissuhde- ja vuorovaikutusosaamista. Tekniikan alaan ja insinööritehtäviin ei ole totuttu liittämään vuorovaikutusosaamisen vaadetta, mutta työn muutoksessa ja niin kutsutussa uudessa työssä pelkkä tekniikan hallinta ei enää riitä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisena insinöörikoulutuksen rooli vuorovaikutusosaamiseen valmentamisessa näyttäytyy. Ilmiötä lähestytään sosiaalisten taitojen näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu laadullisista yksilö- ja ryhmähaastatteluista (N=44). Haastateltavina ovat olleet ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen opettajat ja opiskelijat sekä tekniikan alan työnantajien edustajat ja insinööritehtävissä työskentelevät henkilöt. Haastattelut on toteutettu laadullisen asennetutkimuksen metodiikalla. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulosten perusteella insinöörikoulutuksessa on mielekästä opettaa sosiaalisia taitoja, mikäli opetus tapahtuu piiloisesti – integroimalla sosiaaliset taidot tekniikkaan. Yhtäältä enää ”ei riitä, että on helkutin hyvä nörtti”, mutta toisaalta insinööriyden ydin on yhä tekninen osaaminen, jolloin muu osaaminen näyttäytyy toissijaiselta. Jotta tulevia insinöörejä voitaisiin valmentaa kohtaamaan työelämän vaateita, tulisi tekniikan alan alati muuttuvissa tehtävissä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista tunnistaa ja reflektoida nykyistä enemmän.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2016-02-01

Viittaaminen

Saaranen-Kauppinen, A. (2016). ”Se pitää naamioida jokskuks” – vuorovaikutusosaaminen insinöörikoulutuksessa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 17(4), 42–51. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/89451