Asiakasturvallisuus ikäihmisten palvelujen suunnittelussa

Kirjoittajat

  • Riitta-Liisa Kinni Itä-Suomen yliopisto
  • Aini Pehkonen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

asiakasturvallisuus, suunnitelma, ikääntyneiden palvelut

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan, miten asiakasturvallisuus voidaan huomioida palvelujen suunnitteluvaiheessa ja millaisia jännitteitä syntyy alueellista palvelujärjestelmää koskevan suunnittelun ja asiakasturvallisuuden välille. Kysymme, miten asiakasturvallisuus näkyy ikäihmisten integroituja palveluita koskevassa suunnitelma-asiakirjassa ja millaisia asiakasturvallisuuteen liittyviä puutteita suunnitelma-asiakirjassa on? Artikkeli nojaa käsitteellisesti kansainväliseen asiakasturvallisuustutkimukseen ja asiakasturvallisuutta edistävään sosiaalityöntekijän ammattitaidon arvioinnin kriteeristöön. Aineistona oleva suunnitelma-asiakirja analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa saadut tulokset kertovat, että asiakasturvallisuus huomioidaan
suurelta osin suunnitelma-asiakirjassa, mutta puutteita ja jännitteitäkin löytyy. Jännitteitä voi syntyä asiakasturvallisuuden eri elementtien, kuten asiakaslähtöisyyden ja työn tavoitteiksi asetettujen ikääntymispoliittisten tavoitteiden, välille. Strategisella tasolla pyrkimys taloudelliseen kestävyyteen ohittaa helposti eettiset kysymykset tai toimintaedellytysten puutteista raportoinnin ja päätöksenteon avoimuuden. Lisäksi asiakastyöhön ja vuorovaikutussuhteeseen liittyviä asiakasturvallisuuden elementtejä on haasteellista sisällyttää palvelujärjestelmätasolla liikkuviin suunnitelmiin. Asiakasturvallisuuden käsite on vielä suhteellisen määrittelemätön, joten sen hyödyntäminen suunnittelussa edellyttää täsmällistä käsitteen määrittelyä. Asiakasturvallisuuden
toteutuminen käytännön työssä edellyttää empiiristä tutkimustietoa.

Kirjoittajien biografiat

Riitta-Liisa Kinni, Itä-Suomen yliopisto

YTT, yliopistonlehtori

Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto

VTT, dos., yliopistonlehtori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Kinni, R.-L., & Pehkonen, A. (2022). Asiakasturvallisuus ikäihmisten palvelujen suunnittelussa. Focus Localis, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113406