Sillanrakentajien aika - pormestarit operatiivisina, poliittisina ja verkostojen johtajina

Kirjoittajat

  • Anna-Kaisa Ikonen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

pormestari, kuntajohtaminen, poliittinen johtaminen, hallinta

Abstrakti

Tässä empiirisessä tutkimuksessa kysytään, millaisen johtamisroolin pormestarit ovat suomalaisissa kunnissa ottaneet. Tutkimus on laadullinen ja se perustuu 2000-luvun pormestarien teemahaastatteluihin, jotka
on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa tarkastellaan pormestarin johtamisroolia uuden julkisen hallinnan ilmentymänä hyödyntäen aiempaa tutkimusta kuntajohtamisesta ja poliittisesta johtamisesta. Tutkimus osoittaa, että 2000-luvun kuntajohtamisen tyypittelyä soveltaen pormestarin roolissa painottuvat kyläpäällikkyys ja erityisesti sillanrakentajuus eli ulospäin suuntautuvat roolit. Perinteinen kuntaorganisaation sisäinen toimitusjohtajamainen ja valmentava ote taas jäävät vähemmälle. Muista kuntajohtajista pormestarin erottaa poliittinen johtajuus. Sekin saa kunnissa erilaisia muotoja riippuen siitä, neuvotellaanko tueksi pormestariohjelma ja koalitio vai korostetaanko koko valtuuston osallisuutta ja asiakohtaista neuvottelua. Edellä mainituissa rooleissaan
pormestari on korostuneesti verkostojohtaja: hän vie kuntansa asioita eteenpäin virkamiesten, politiikan, sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa.
Moninaisuudessaan pormestarin johtamisroolin voidaankin katsoa edustavan uutta julkista hallintaa. Samalla tutkimus kuitenkin paljastaa, ettei Suomessa ole yhtä yhtenäistä pormestarimallia, vaan käytännöt muotoutuvat kunkin paikkakunnan kulttuurin ja pormestarin henkilön mukaan.

Kirjoittajan esittely

Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen yliopisto

YTT, työelämäprofessori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Ikonen, A.-K. (2022). Sillanrakentajien aika - pormestarit operatiivisina, poliittisina ja verkostojen johtajina. Focus Localis, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113409