Terveydenhuollon henkilöstön ja johtajien näkemyksiä etäjohtamisesta

Kirjoittajat

  • Anja Terkamo-Moisio Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos
  • Elsa Paronen Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
  • Arja Häggman-Laitila Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos
  • Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Avainsanat:

Etäjohtaminen, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, haastattelututkimus

Abstrakti

Julkiseen johtamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään on kohdistunut monenlaisia, sekä ulkoisia että sisäisiä muutospaineita 2000-luvulla. Samaan aikaan hajautettujen organisaatioiden määrä on kasvanut, mikä on johtanut etäjohtamisen yleistymiseen. Käytännön kokemuksesta huolimatta, etäjohtamiseen kohdistuva tutkimustieto on vähäistä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja johtajien näkemyksiä etäjohtamisesta. Aineisto kerättiin ennen COVID-19 pandemian alkua, vuosien 2019–2020 vaihteessa, ryhmä- ja yksilöhaastatteluin, joihin osallistui yhteensä 33 henkilöä julkisista ja kolmannen sektorin organisaatioista. Aineiston analyysi toteutettiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulokset osoittivat etäjohtamisen käsitteen selkeän määrityksen tarpeellisuuden. Organisaatioissa tarvitaan etäjohtamista tukevia rakenteita ja osaamista sekä työntekijöiltä että johtajilta. Haastateltavat tunnistivat etäjohtamisella olevan selkeitä etuja, joista hyötyvät myös palveluiden käyttäjät. Tulevaisuudessa etäjohtamisen vaikutuksia olisi tarpeen arvioida nykyistä systemaattisemmin. Tulokset konkretisoivat sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavissa organisaatioissa vallinneen tilanteen juuri ennen COVID-19 pandemiaa.  Tutkimus antaa edelleen ajankohtaisen ja selkeän perustan julkisen johtamisen kehittämiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muuttuessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-07

Viittaaminen

Terkamo-Moisio, A., Paronen, E., Häggman-Laitila, A., & Lammintakanen, J. (2023). Terveydenhuollon henkilöstön ja johtajien näkemyksiä etäjohtamisesta . Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120932