Tuulivoimarakentaminen projektina

Kirjoittajat

Avainsanat:

tuulivoima, kaavoitus, projektijuridiikka, kunnat

Abstrakti

Tutkimuksen kohteena on Suomessa toteutettava tuulivoimarakentaminen oikeudellisesta näkö­kulmasta. Artikkelissa tarkastellaan tuulivoimahankkeiden hallinnollista toteutusta ja siihen liit­tyvää sääntelyä. Tutkimustehtävänä on systematisoida tuulivoimarakentamiseen liittyvää oikeu­dellista kehikkoa ja tarjota tulkintasuosituksia. Erityistä huomiota kiinnitetään toimivaltaisten viranomaisten rooliin ja intressitahojen vuorovaikutukseen. Tutkimus täydentää oikeudellista
ratkaisutoimintaa koskevaa tutkimusta tuoden esille hallinnollisen päätöksenteon erityispiirteet. Tutkimuskysymys keskittyy siihen, miten tuulivoimahankkeet tulisi ymmärtää ja oikeudellisesti toteuttaa kunnassa. Menetelmältään kyse on lainopillisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen johto­päätöksissä korostuu tarve laajentaa kuntaoikeudellista näkökulmaa ja hyödyntää projektijuri­diikkaa tuulivoimahankkeiden moniulotteisen sääntelyn ymmärtämiseksi.

Kirjoittajien biografiat

Matti Muukkonen, Itä-Suomen yliopisto

HTT, OTT, YTM, dosentti, julkisoikeuden yliopistonlehtori

Kimmo Malin, Itä-Suomen yliopisto

OTT, ympäristöoikeuden yliopistonlehtori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-11

Viittaaminen

Muukkonen, M., & Malin, K. (2024). Tuulivoimarakentaminen projektina. Focus Localis, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136166