Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Riktlinjer för författare

Instruktioner för skribenter

Manuskript

Manuskript bör inlämnas åt redaktionen som textfil (doc, rtf eller wpd). Lämpligast sker detta per e-post. Manuskripten bör inte överskrida följande gränser: Uppsatser 30 trycksidor (ca 75 000 tecken), Översikter och meddelanden 20 trycksidor (ca 50 000 tecken), Diskussionsinlägg 14 trycksidor (ca 35 000 tecken), Forskarprofiler, Granskningar eller Från fältet 4–5 trycksidor (10 000–15 000 tecken).

HTF har fr.o.m. nr 1/2006 övergått till formaliserad referee-praxis. Uppsatsmanuskript granskas av två anonyma lektörer som bedömer textens kvalitet samt hur den lämpar sig för publicering i HTF. För att skribentens identitet inte skall avslöjas under granskningsprocessen bör författarens namn och övriga uppgifter anges på en skild textsida. Även hänvisningar av typen ”som jag visat i min bok” bör undvikas. Om nödvändigt kan korta avsnitt som lämnats bort för att skydda anonymiteten tillfogas efter lektörsgranskningen. Övriga manuskript granskas av redaktionen. I sista hand besluter redaktionen om publikationen av samtliga manuskript.

Typografiska angivelser

Texten bör inte innehålla fetstil, kapitäler eller spärrningar. Kursiveringar bör däremot ingå för främmande ord samt då bok- och tidskriftstitlar anges och kan även användas för enskilda betoningar av ord och uttryck. Använd inte heller avstavning av ord vid radbyte. Mellan årtal och sidnummer används tankstreck (ej bindestreck): t.ex. 500–1800 eller s. 17–18 (ej 500-1800 eller s. 17-18). Hänvisningar till forskningslitteratur och källor görs i första hand i fotnoter.

Rubriker och illustrationer

HTF har mellanrubriker och illustrationer för uppsatser och bidrag i avdelningen ’Översikter och meddelanden’. Redaktionen ser gärna att författaren själv sätter in mellanrubriker – med HTF:s typografi är en lämplig intervall ungefär var tredje eller fjärde sida. HTF använder bara en rubriknivå. Illustrationerna bör ansluta sig till argumentationen. Redaktionen kan hjälpa till med att skaffa fram illustrationsmaterial. Beakta att det ofta tar tid att få fram illustrationer; det är därför skäl att tänka på saken i ett tidigt skede och diskutera frågan med redaktionen. Bildtexterna skrivs av författarna. Bildkällor bör normalt anges.

Tabeller bör numreras löpande. De ombryts separat från den övriga texten och bör inte placeras in i den löpande texten.

Notapparat

Notapparaten bör efterlyda följande principer.

1. Arkivkällor anges enligt följande: handling, volym eller enhet, samling, arkiv, ort.

Exempel:
– Rehbinder till Armfelt 14.2.1813, Armfeltska arkivet 4, Riksarkivet, Helsingfors.
– Kronofogdens i Karis rapport 15.5.1890, BD 45/435 1890, Nylands länsstyrelses kansli, Riksarkivet, Helsingfors.

2. Hänvisningar till litteratur bör första gången ge fullständiga bibliografiska uppgifter om ifrågavarande verk: författarens förnamn och efternamn, titel (kursiverat), serie (ej kursiverat), förlagsort och tryckår. Förlagsort (ej tryckort) och tryckår anges inom parentes. Vid följande hänvisning refereras endast till författarens släktnamn och en förkortad titel som är tillräcklig för att identifiera arbetet (inte årtal).

Exempel:
– Max Engman, S:t Petersburg och Finland. Migration och influens 1703–1917, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 130 (Helsingfors 1983), s. 222223. Följande hänvisning: Engman, S:t Petersburg och Finland, s. 250.

Uppsatser i tidskrifter, årsböcker och antologier anges med enkla citationstecken (d.v.s.:’ ’). Vanliga citationstecken används för citat som ingår i titeln. Tidskrifter och årsböcker anges med volym samt årtal inom parentes.

– Henrik Meinander, ’Idrottsmannens bevekelsegrunder. Artur Eklund och 1910-talets idrottsrörelse’, HTF 76 (1991:1). Följande gång anges efternamn och förkortad titel: Meinander, ’Idrottsmannens bevekelsegrunder’, s. 17.
– Helena Laisi, ’Työväenjärjestöjen varojen siirto Venäjälle keväällä 1918’, HArk 94 (1989), s. 166.
– Pertti Haapala, ’Sosiaalihistorian lupaus’, Pekka Ahtiainen et al. (toim.), Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta (Helsinki 1990), s. 67–92.

Exakta sidnummer bör anges i alla andra fall utom då författaren hänvisar till boken som helhet. Undvik hänvisningar av typen 17f eller 17ff.

Språk och translitterering

HTF kan i viss utsträckning översätta finskspråkiga bidrag till svenska. Översättningarna ombesörjs av redaktionen. Översättarens arbete underlättas i hög grad om författaren anger termer, titlar, begrepp m.m. på svenska, i synnerhet då dessa härrör från original eller källor på svenska samt då de har etablerade eller officiella svenska motsvarigheter. En kopia av ett centralt dokument kan också vara till nytta vid översättningen.

Citat bör normalt anges på originalspråket i fråga om språk som majoriteten av HTF:s läsare kan antas behärska (svenska, engelska, tyska eller franska). Finska citat kan anges på originalspråket med översättning till svenska i not.

Referenserna bör normalt gälla originalutgåvan av ett arbete. I vissa fall kan det dock med tanke på publiken vara motiverat att hänvisa till en svensk eller internationell utgåva.

I fråga om kyrilliska bokstäver använder HTF svenska språknämndens rekommendation för translitterering (se Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden (Stockholm 2002), s. 193–195), inte Internationella Standardiseringsorganisationens (ISO) rekommendationer. Vid behov kan text på ryska tryckas med kyrilliska bokstäver.

I citat, namn eller boktitlar som innehåller bokstavsformer och diakritiska tecken som avviker från svensk-finsk standard, förtydliga bokstäverna för hand på papperskopia med förklarande anmärkningar (t.ex. ligaturer, danskt ø, estniskt õ, lettiska, polska, spanska el. tjeckiska bokstäver).

Förkortningar

I fråga om institutioner, vetenskapliga serier o.d. strävar HTF att använda vedertagna förkortningar. Det kan vara motiverat att skapa nya förkortningar för att spara utrymme; dessa bör då förklaras första gången de används. Följande i finländsk historisk text vanliga förkortningar kan betraktas som etablerade och behöver inte skrivas ut:

 

HAik
HArk
HLS
HTF
SEHR
SJH
SSLF

Historiallinen Aikakauskirja
Historiallinen Arkisto
Historiska och litteraturhistoriska studier
Historisk Tidskrift för Finland
Scandinavian Economic History Review
Scandinavian Journal of History
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

Författaruppgifter

HTF inför personalia om medarbetarna. Dessa omfattar uppgifter om lärd grad, titel och anknytning till universitet, forskningsinstitution eller ämbetsverk: t.ex. N.N., fil.dr, docent, Helsingfors universitet.

Korrektur och särtryck

Författarna tillsänds korrektur på samtliga bidrag. Rättade korrektur skall återställas så fort som möjligt.

Av uppsatser och bidrag i avdelningen ’Översikter och meddelanden’ får författarna en pdf-fil samt två friexemplar av den tryckta tidskriften.

Publiceringsvillkor, upphovsrätt och Open access
 
Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk Tidskrift  för Finland (HTF) ger för all framtid tidskriften rätt att publicera  texten i såväl tryckt som elektronisk form utan krav på ekonomisk  ersättning eller annan kompensation. Innehållet i papperstidskriften  görs normalt fritt tillgänglig via tidskriftens hemsida och  publiceringssystemet Open Journal System (OJS) som upprätthålls av  Vetenskapliga Samfundens Delegation (TSV). Parallellpubliceringen i  OJS sker med 6-12 månaders fördröjning, men redaktionen kan besluta att publicera vissa texter tidigare på Internet.
 
Författaren garanterar, genom att insända material till redaktionen, att detta ej tidigare har publicerats på annat håll, vare sig i sin helhet eller i betydande delar, på svenska eller annat språk.  Författaren garanterar även att materialet inte samtidigt har  erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll  innan redaktionen har fattat definitivt beslut om publicering i HTF.
 
Författare behåller upphovsrätten till sina texter och äger rätt att  fritt sprida och publicera dem efter det att de först har publicerats i HTF. Författare som önskar återpublicera sin text efter det att den  publicerats i HTF ombeds att, i enligt med god forskningssed, tydligt i den nya publikationen referera till originaltexten i HTF. Detta gäller all återpublicering i såväl identisk, reviderad eller översatt  form. Författare ombeds även att informera redaktionen om den nya  publikationen.
 
Av uppsatser och bidrag i avdelningen ’Översikter och meddelanden’ får författarna en pdf-fil samt två friexemplar av den tryckta tidskriften. Författaren har rätt att distribuera den elektroniska kopian i parallellpubliceringsdatabaser och andra forum, ett år efter att  papperstidskriften har publicerats.
 
HTF förbehåller sig rätten att publicera bidrag på sin hemsida  www.historisktidskrift.fi.
 
HTF uppfyller de krav på Open Access som ställs av Vetenskapliga  Samfundens Delegations och andra större inhemska och internationella forskningsfinansiärer.

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Please read the Journal.fi Privacy Policy.
The Federation of Finnish Learned Societies and the journal are joint controllers. Their respective responsibilities are described in the document.