Kirjoittajakutsu teemanumeroon 3/2025: Opiskeluhuolto lasten ja nuorten oppimista sekä hyvinvointia tukemassa

2024-03-01

Koulu on lapsille ja nuorille tärkeä kehitysympäristö; sillä on hyvin merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. On kuitenkin havaittu, että suomalaisnuorten kokema uupumus on lisääntynyt niin perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa kuin korkeakoulutuksessakin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on myös noussut esiin huoli opiskeluhuollon palvelujen riittävyydestä. Koronapandemian aika lisäsi nuorten hyvinvoinnin haasteita entisestään, mutta opiskeluhuoltopalvelujen käyttö väheni tuolloin, osin palvelujen saatavuuden heikentymisen vuoksi. Palvelujen käyttö ei ole palautunut vieläkään täysin koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Opiskeluhuolto on kattotermi, joka kattaa sekä oppilas- että opiskelijahuollon. Opiskeluhuolto tarkoittaa oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen lisäksi niitä tukevaa toimintaa koulussa ja oppilaitoksessa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä ehkäisevänä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, johon sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti oppilaan tueksi.

Kasvatuksen teemanumero 3/25 tarttuu tähän yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen: opiskeluhuoltoon ja siihen, miten opiskeluhuollon palvelut voisivat mahdollisimman hyvin tukea lasten ja nuorten oppimista sekä hyvinvointia. Teemanumeron avulla pyrimme tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä opiskeluhuollon palvelujen kehittämisessä että lasten ja nuorten oppimisen sekä hyvinvoinnin tukemisessa. Tämä tieto on hyödyllistä opettajille, rehtoreille, opiskeluhuollon henkilöstölle, vanhemmille, tutkijoille sekä päättäjille.

Toivomme teemanumeroon tieteellisiä artikkeleita (empiirisiä ja teoreettisia artikkeleita sekä katsausartikkeleita), jotka voivat pohjautua erilaisiin tutkimusotteisiin ja -menetelmiin ja käsitellä opiskeluhuollon teemaa koulutuksen eri tasoilla esiopetuksesta korkeakoulutukseen asti. Esimerkkiteemoja:

 • lasten ja nuorten kokemukset opiskeluhuollon palvelujen (esim. kouluterveydenhuolto, kuraattori ja psykologi) tarpeista
 • opiskeluhuollon palvelujen saatavuus, riittävyys ja käyttö
 • opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden ja käytön yhteys lasten ja nuorten hyvinvointiin
 • opiskeluhuollon johtaminen, järjestäminen, työtavat ja resurssit
 • yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilanne sekä toteuttaminen eri koulutusasteilla
 • tuen tarpeet ja opiskeluhuoltopalvelujen käyttö eri ikävaiheissa, eri koulutusasteilla ja eri sukupuolien osalta
 • lukiolaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden erot tuen tarpeissa, hyvinvoinnissa ja opiskeluhuollon palvelujen käytössä
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus opiskeluhuollossa, esimerkiksi koulujen väliset ja alueelliset erot opiskeluhuollon järjestämisessä ja toiminnassa
 • eri oppilasryhmien erilaisten tarpeiden huomioiminen opiskeluhuollossa
 • erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden tukeminen opiskeluhuollon keinoin
 • opiskeluhuollon henkilöstön kokemukset opiskeluhuoltopalvelujen toteuttamisesta, riittävyydestä, resursseista, haasteista ja onnistumisista
 • moniammatillinen yhteistyö
 • opiskeluhuolto erilaisissa koulutusjärjestelmissä.


Toimitusprosessin aikataulu

Kasvatus-lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti laaditut kokonaiset käsikirjoitukset toimitetaan 16.9.2024 mennessä osoitteeseen heta.tuominen(at)uef.fi. Teemanumeron toimittajat valitsevat käsikirjoituksista jatkoon ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaisuprosessi noudattaa Kasvatus­lehden periaatteita ja toimituksellisia käytänteitä.

Tieteellisten artikkeleiden käsikirjoitukset vertaisarvioidaan. Toimitamme vertaisarvioinnit kirjoittajille vuoden 2025 alkupuolella. Kasvatuksen toimitus hyväksyy julkaistavat käsikirjoitukset huhtikuussa 2025. Hyväksytyt kirjoitukset julkaistaan kesäkuussa 2025, vuoden ensimmäisessä teemanumerossa.

Myös aihepiiriä tarkastelevat lyhyemmät kirjoitukset, puheenvuorot, kolumnit, kirja-arviot, uutiset ja kongressikuvaukset ovat tervetulleita. Näitä ehdotuksia otamme vastaan 21.3.2025 saakka.

Huom. teemanumerotekstejä ei lähetetä Kasvatuksen Journal.fi-alustan kautta. Kaikki tekstit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen heta.tuominen(at)uef.fi. Kirjoita otsikkokenttään: Kasvatus, Opiskeluhuolto-teemanumero. Viestistä tulee käydä ilmi, onko kyseessä tieteellinen artikkeli, lyhyempi kirjoitus, puheenvuoro, kolumni, kirja-arvio, uutinen vai kongressikuvaus.

Artikkeleissa ja muissa kirjoituksissa tulee noudattaa Kasvatus-lehden yleisiä kirjoitusohjeita ja tekstien ohjepituuksia. Pyydämme kirjoittajia tutustumaan jo hyvissä ajoin lehden kotisivulla oleviin kirjoittajaohjeisiin https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus/ohjeita-kirjoittajalle. Kirjoittajat vastaavat tekstien kielenhuollosta. Käsikirjoitukset voidaan kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Teemanumeron toimittajat: Kasvatuksen päätoimittajat Heta Tuominen (Itä-Suomen yliopisto) ja Rauno Huttunen (Turun yliopisto)