Toimituskunta

Päätoimittaja

Maarit Jaakkola (Göteborgin yliopisto)

Toimittajat

Aino-Kaisa Koistinen (Taideyliopisto)
Hanna Kuusela (Tampereen yliopisto)
Kaisa Murtoniemi (Tampereen yliopisto)
Katja Mäkinen (Jyväskylän yliopisto)
Hanna-Leena Määttä (Oulun yliopisto)
Tiina Suopajärvi (Turun yliopisto)
Antti Teittinen (Kehitysvammaliitto)
Kaisa Tiusanen (Helsingin yliopisto)
Riikka Turtiainen (Turun yliopisto)

Kirja-arviotoimittajat

Camilla Kantola (Turun yliopisto)
Nita Mäenpää (Oulun yliopisto)
Sähköpostiosoite: arviot@kulttuurintutkimus.fi

Tekninen toimitus ja taitto

Maija Rämö

 

Esittelyt

Maarit Jaakkola, YTT, FM, on media- ja journalismintutkija sekä journalistiikan dosentti Tampereen yliopistossa ja Göteborgin yliopistossa. Hän työskentelee pohjoismaisen mediatutkimuksen keskuksen Nordicomin toisena johtajana Göteborgin yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä sijoittuvat median ja journalismin, kulttuurin ja oppimisen kysymysten leikkauspisteeseen. Jaakkolan viimeaikaisina tutkimuksen kohteina ovat olleet kulttuurijournalismi ja -kritiikki, käyttäjälähtöinen kulttuurinen sisällöntuotanto, digitaaliset menetelmät ja menetelmien digitalisointi, medialukutaito ja -kasvatus sekä journalismin pedagogiikka ja journalismi julkisena pedagogiikkana.

Camilla Kantola, VTM, on sosiologi ja väitöskirjatutkija Turun yliopistossa. Hän on tutkinut lapsiperheiden eriarvoisuutta Euroopassa ja luokkatutkimuksen diskursseja sosiologian historiassa. Hän on kiinnostunut yhteiskuntateoriasta, eriarvoisuudesta ja yhteiskuntaluokista ja toisaalta yhteiskunnallisen keskustelun historiallisesta muutoksesta. Kantola toimii Kulttuurintutkimus-lehden kirja-arviotoimittajana.

Aino-Kaisa Koistinen, FT, on nykykulttuurin tutkimuksen tohtori Jyväskylän yliopistossa ja mediakulttuurin dosentti Turun yliopistossa. Tutkimuksessaan häntä kiinnostavat erityisesti sukupuoleen ja seksuaalisuuteen sekä ihmisen ja ei-inhimillisen välisiin suhteisiin liittyvät kysymykset taiteen, median, kirjallisuuden ja kirjoittamisen konteksteissa. Koistisen tutkimuksissa on usein myös pedagoginen tavoite: parhaillaan hän työskentelee yliopistutkijana Taideyliopiston Tutkimusinstituutissa, jossa hän tarkastelee taiteellista ajattelua osana taiteilijapedagogiikkaa.

Hanna Kuusela, PhD, on dosentti ja akatemiatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut niin nyky-yhteiskunnan ja talouden muutoksia kuin nykykirjallisuuttakin kulttuurintutkimuksellisella otteella. Tämänhetkisiä tutkimuskohteita ovat etenkin vauraat ja varakkuus, taiteellinen yhteistuotanto sekä yliopistodemokratia. Kuuselan kirjoja ovat muun muassa Huipputuloiset (Anu Kantolan kanssa) ja Konsulttidemokratia (Matti Ylösen kanssa).

Kaisa Murtoniemi, YTM, on apurahatutkija ja jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Kulttuurintutkimuksen alan väitöstutkimus tarkastelee tapoja, joilla taidetta ja kulttuuria arvotetaan julkisissa keskusteluissa. Kiinnostuksen kohteena hänen tutkimuksessaan on tällä hetkellä erityisesti nykyhetken valtasuhteiden ja yhteiskunnallisen kontekstin vaikutus puhetapoihin.

Nita Mäenpää, FM, on historian väitöskirjatutkija Oulun yliopistossa. Hän tutkii väitöskirjassaan kansakoululasten luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä ja opetusta 1890–1940. Akateemisen työn lisäksi Mäenpää arvioi tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä kirjoittaa omia luovia tekstejä. Mäenpää toimii Kulttuurintutkimus-lehden kirja-arviotoimittajana.

Katja Mäkinen, YTT, FM, dosentti, työskentelee yliopistotutkijana Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Tutkimus koskee kansalaisuutta, osallistumista, identiteettejä, kulttuuriperintöä sekä tiloja ja paikkoja. Mielenkiinto kohdistuu kulttuuripolitiikan, osallistavan hallinnan ja EU:n kansalaisuus- ja kulttuuriohjelmien käsitteelliseen ja etnografiseen tutkimukseen.

Hanna-Leena Määttä, FT, on kirjallisuudentutkija Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät ylirajaiseen kirjallisuuteen ja lähestymistapaan sekä liikkuvuuden, kuulumisen ja toiseuden kysymyksiin. Määttä on ollut mukana useissa monitieteisissä tutkimusryhmissä. Parhaillaan hän työskentelee hankkeessa, jossa tutkitaan kirjailijoiden tiedollisia projekteja. Aiemmin hän on tutkinut kosmopoliittista maailmankuvaa Tove Janssonin myöhäistuotannossa, sodan ja pakkomuuton kokemusten muistamista evakkokirjallisuudessa sekä kirjallisen elämän ylirajaistumista 2000-luvun alun Suomessa.

Tiina Suopajärvi, FT, dosentti, on etnologian yliopisto-opettaja Turun yliopistossa. Vuosina 2021–2023 hän työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa Akateemisten affektien etnografia-tutkimusprojektissa tarkastellen affektien liikkeitä osana yliopiston valtasuhteita. Aiemmissa tutkimuksissaan hän on keskittynyt sukupuolen, iän ja paikan välisiin suhteisiin niin metsässä kuin älykaupungissakin. Nykyisin hän liikkuu tutkimuksissaan posthumanismin, feministisen uusmaterialismin, affektien ja (aisti)etnografian kudelmissa.

Antti Teittinen, YTT, dosentti, toimii tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Hän koordinoi Kehitysvammaliiton tutkimustoimintaa. Teittisen tutkimusintressejä ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Hän on kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

Kaisa Tiusanen, YTT, on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä sijoittuvat luokkakulttuurien sekä toisaalta ruuan ja terveyden teemoihin ja näiden risteymiin. Tiusanen on tutkinut keväällä 2023 julkaistussa väitöskirjassaan hyvää ihmisyyttä eettisen ja terveellisen syömisen perspektiiveistä (Nice Food, Good People: Technologies of subjectivity and class distinction in media texts about the right kind of food, Tampereen yliopisto). Tällä hetkellä Tiusanen selvittää muun muassa populismin, henkisyyden ja hyvinvointikulttuurin yhtymäkohtia Suomen Akatemian rahoittamassa MERELPO-hankkeessa.

Riikka Turtiainen, FT, dosentti, toimii digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät sosiaaliseen mediaan ja urheiluun erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista sekä kehollisuuteen ja liikuntakulttuurien digitalisoitumiseen. Muita asiantuntija-alueita ovat verkkotutkimusetiikka sekä teknologian ja verkkoyhteisöjen kulttuurinen tutkimus.