Sosiaalisen median tutkija ja houkuttelevat numerot

Kirjoittajat

  • Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

metriikka, menetelmät, numerolukutaito, digitaalinen media, sosiaalinen media, mitattavuus

Abstrakti

Metriikat ovat oleellinen osa sosiaalisen median kulttuuria ja sieltä ladattavia tutkimusaineistoja. Ne ovat ihmistoiminnan digitaalisia jälkiä, jotka kuvaavat yksittäisen käyttäjän tai käyttäjäjoukkojen toimintaa digitaalisissa palveluissa ja samalla tuottavat mitattavan representaation sosiaalisesta toiminnasta. Kuten kaikkea numeerista tietoa, myös sosiaalisen median metriikoita määrittää objektiivisuuden aura. Niiden käyttö on performatiivista eli todellisuutta tuottavaa ja edistää yhteismitattavuuden logiikkaa. Metriikat ovat kuitenkin sosioteknisessä prosessissa syntynyttä kulttuurista varantoa, joka tuotetaan jossakin kontekstissa, ja jota muovataan ja tulkitaan sen elinkaaren ajan. Tämä katsaus pohtii sosiaalisen median metriikoiden merkitystä ja käyttöä tieteellisessä analyysissä, ja kannustaa tutkijoita suhtautumaan numeroihin sosioteknisinä konstruktioina; suhtautumalla niihin kriittisellä otteella ja pyrkimällä ymmärtämään sitä sosioteknistä kontekstia, jossa ne ovat syntyneet.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2023-07-05

Viittaaminen

Laaksonen, S.-M. (2023). Sosiaalisen median tutkija ja houkuttelevat numerot. Kulttuurintutkimus, 40(2), 69–75. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125715