Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Tällä sivulla: kirjoitusohjeet, julkaisuosastot, refereekäytäntö
---------------------------------------------------

Kuntoutus-lehteen tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona (Word-tiedostona) lehden toimitussihteerille osoitteeseen kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi. Lehti ei käytä Journal.fi:n sähköistä toimitusjärjestelmää.

Yleistä

Katso myös julkaisemisen yleissäännöt Tietoa julkaisusta -kohdasta https://journal.fi/kuntoutus/about.

Tieteellisen artikkelin suositeltava enimmäispituus lähdeluettelo mukaan laskien on noin 40 000 merkkiä välilyönteineen. Laajahkojen asiantuntijakirjoitusten, kuten katsausten ja analyysien sekä puheenvuorojen, suositeltava enimmäispituus on mahdollinen lähdeluettelo mukaan laskien noin 20 000 merkkiä välilyönteineen. Muut kirjoitukset ovat tavallisesti lyhyempiä.

Käsikirjoituksissa käytetään 1,5 pisteen riviväliä ja 12 pisteen kirjasinkokoa, kirjasintyyppinä Times New Roman. Kappaleiden, otsikoiden ja lähdeluettelon lähteiden väliin tehdään enterillä tyhjä rivi. Tekstiä ei tasata, tavuteta, sisennetä, lihavoida tai alleviivata. Otsikoinnissa ei käytetä numerointia.

Sähköpostiviestissä mainitaan, tarjotaanko käsikirjoitusta tieteellisenä artikkelina vai mihin muuhun osastoon sitä ensisijaisesti tarjotaan. Viestissä ilmoitetaan kirjoittajan (kirjoittajien) tiedot: nimi, puhelinnumero, postiosoite, oppiarvo, ammatti ja työpaikka.

Toimitus arvioi, hyväksyy ja toimittaa julkaistavat kirjoitukset. Kuntoutussäätiö pidättää oikeudet julkaistuihin kirjoituksiin ja niiden painettuun tai sähköiseen julkaisemiseen. Poikkeustapauksista sovitaan erikseen kirjallisesti. Kirjoittajien kanssa allekirjoitetaan julkaisusopimukset.

Kirjoittajille ja tieteellisten artikkelikäsikirjoitusten vertaisarvioijille ei makseta palkkioita eikä kirjoittajilta peritä kirjoittajamaksuja.

Kaikista kirjoituksista tarvitaan vähintään seuraavat tiedot:

  • kirjoittajatiedot: etu- ja sukunimi, tutkinnon lyhenne, maininta mahdollisesta dosentin arvosta, toimi, työpaikka
  • sisällöllinen otsikko ja mahdolliset alaotsikot
  • leipäteksti
  • lähdeluettelo, jos tekstissä on viittauksia
  • lectio praecursorian yhteydessä tarvitaan lisäksi väitöksen tiedot: yliopisto, väitöspäivämäärä, väitöskirjan nimi, julkaisusarja, painopaikka ja verkko-osoite
  • kirja-arvosteluissa arvioitavasta julkaisusta tulee ilmoittaa: kirjoittajan nimi, julkaisun nimi, kustantaja, painopaikka ja -vuosi sekä sivumäärä.

Taulukot ja kuviot

Grafiikat lähetetään omina liitetiedostoinaan. Vertaisarviointiin lähtevissä tieteellisissä käsikirjoituksissa taulukoiden ja kuvioiden kuvateksteineen on, sen lisäksi että ne lähetetään erillisinä liitetiedostoina, suotavaa myös olla oikeilla paikoillaan leipätekstin seassa. Muissa kuin tieteellisissä käsikirjoituksissa erikseen lähehettyjen taulukoiden ja kuvioiden paikka ainoastaan merkitään tekstiin. Taulukot ja kuviot numeroidaan ja otsikoidaan, ja otsikoiden on kerrottava mahdollisimman osuvasti olennainen sisältö. Taulukon otsikko on sen yläpuolella, kuvion otsikko sen alapuolella. Mikäli tiedot ovat lainattuja, lähde on mainittava. Taulukot ja kuviot tulee tehdä mieluiten Excelillä. Ne saavat mielellään olla värillisiä, ja niiden tulee olla valmiiksi sellaisinaan taittokelpoisia. Erityistä huomiota kuvissa tulee kiinnittää siihen, että grafiikan ja tekstien koko ja terävyys ovat riittävät verkkojulkaisuun.

Kieliasu

Kirjoituksen on oltava sujuvaa suomen kieltä. Lyhenteiden ja alaviitteiden käyttöä on vältettävä. Tekstissä saa käyttää vain väliotsikoita ja niiden alaotsikoita.

Merkintäteknisiä huomautuksia: Tekstissä %-merkki korvataan prosentti-sanalla, sulkulausekkeessa ja taulukoissa %-merkkiä voi käyttää. Rajakohtien välissä (esim. 20–30-vuotiaat) oleva viiva on joko pitkä (ajatusviiva) ilman välilyöntejä tai lyhyt yhdysmerkki (tavuviiva), jonka molemmin puolin tulee tyhjät välilyönnit. Yhtäläisyysmerkin (=) molemmin puolin tulee tyhjät välilyönnit.

Lähteet

Käsikirjoituksen loppuun liitetään kirjallisuusluettelo (”Lähteet”), jossa lähteet ovat aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan. Saman tekijän tai tekijäryhmän useat teokset mainitaan aikajärjestyksessä, vanhimmat ensin. Saman tekijän samana vuonna kirjoittamat teokset erotetaan toisistaan vuosiluvun jälkeen merkittävällä pienellä kirjaimella (a, b). Kirjaimilla erotetaan toisistaan myös sellaiset lähteet, joilla on sama ykköskirjoittaja ja julkaisuvuosi eli joiden viitemuoto olisi sama. Toisten kanssa kirjoitetut saman tekijän julkaisut merkitään yksin kirjoitettujen jälkeen. Jos teoksella ei ole tekijää, teos aakkostetaan teoksen nimen mukaisesti. Lähdeluettelossa luetellaan täsmälleen ne lähteet, joihin viitataan kirjoituksen tekstiosassa. Lähde ja viite on merkittävä keskenään yhdenmukaisesti siten, että vähintään ensimmäinen nimi tai sana on sama kummassakin. Viitteiden määrän on pysyttävä kohtuullisena. Kirjoittaja vastaa viitteiden paikkansapitävyydestä ja täsmällisyydestä.

Lähdeviitteisiin tulee lisätä DOI-tunnukset niiden artikkeleiden yhteyteen, joilla sellainen on. DOI tulisi esittää aina kokonaisena URL-linkkinä, eikä sen edessä pidä olla mitään merkintöjä, esim.: https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1
DOI-tunnisteita voi etsiä käyttämällä Simple Text Query -palvelua https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

Lähdeluettelo suositellaan laadittavan seuraavan mallin mukaisesti. Huomaa, että sivunumeroiden välissä oleva viiva on joko pitkä ilman välilyöntejä tai lyhyt tavuviiva, jonka molemmin puolin tulee tyhjät välilyönnit. Paikkana ilmoitetaan kustantajan kotipaikka, ei painopaikkaa. Lähteet erotetaan luettelossa toisistaan lisäämällä niiden väliin ylimääräinen tyhjä rivi enterillä.

Elo AL, Leppänen A (1999) Efforts of health promotion teams to improve the psychosocial work environment. J Occup Health Psychology 4, 2, 87–94.

Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim.) (2009) Asiakkaan äänellä. Arvioita ja odotuksia vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80, Helsinki.

Pohjolainen T, Malmivaara A (2008) Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen. Teoksessa P Rissanen, T Kallanranta, A Suikkanen (toim.) Kuntoutus. Duodecim, Helsinki.

Viitteet

Viitteet merkitään tekstiin alla olevan mallin mukaan. Vuoden 2022 alusta noudatetaan käytäntöä, jossa tekstin sisäiset viitteet, milloin niitä on samassa kohdassa useita, merkitään ilmestymisvuoden mukaiseen ajalliseen järjestykseen, vanhin ensin. Eri viitteet erotetaan toisistaan pilkulla. Täsmälliseen ajatukseen tai väittämään viitattaessa lisätään sivunumero, kokonaiseen julkaisuun tai artikkeliin viitataan ilman sivunumeroa. Kiinnitä myös huomiota pisteen oikeaan paikkaan virkkeen lopussa: jos lähdeviittaus koskee vain yhtä virkettä, viite sulkeineen merkitään virkkeen sisään ennen pistettä ('piste sulun jälkeen'); jos lähdeviittaus koskee tekstin useita virkkeitä, viite merkitään sulkeisiin viimeisen virkkeen lopettavan pisteen jälkeen ('piste ennen sulkua') ja niin, että sulkeiden sisään tulee viitteen oma piste.

--- (Elo & Leppänen 1999).

---. ---. (Pohjolainen & Malmivaara 2008, Järvikoski ym. 2009, 27.)

Eettinen pohdinta

Silloin, kun kirjoitus perustuu kirjoittajien tekemään tutkimukseen, jossa kohderyhmänä ovat yksilöt ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt, Kuntoutus-lehti edellyttää joko tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai vähintään tutkijaryhmältä tähän liittyvää tutkimuseettistä pohdintaa.

Julkaisuosastot

Tieteelliset artikkelit

Tieteellinen artikkeli on itsenäinen tieteellinen alkuperäistutkimus, joka on tuottanut uutta tietoa. Se voi olla myös esimerkiksi systemaattinen katsaus, jossa jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa kerätään, luokitellaan ja analysoidaan systemaattisesti siten, että syntyy uusi jäsennys. Artikkeli voi pohjautua empiiriseen, teoreettiseen tai metodologiseen tutkimukseen. Artikkelikäsikirjoituksen tulee noudattaa rakenteeltaan tavanomaista tieteellisen artikkelin jäsennystä.

Tieteellisissä artikkeleissa käytetään vertaisarviointia (ns. referee-menettelyä), jossa kaksi toimituksen ulkopuolista, tohtoritasoista asiantuntijaa arvioi käsikirjoituksen julkaisukelpoisuutta. Toimitus päättää käsikirjoituksen soveltuvuudesta vertaisarviointiin. Käsikirjoitus lähetetään arvioijille nimettömänä. Siksi artikkelikäsikirjoitus tulee lähettää toimitukselle sellaisessa muodossa, etteivät kirjoittajat ole siitä tunnistettavissa (huom. myös tiedostojen metatiedoista tulee poistaa henkilökohtaiset tiedot: esim. kohdasta Tiedosto - Tiedot - Tarkista ongelmien varalta - Tarkasta asiakirja - Asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot - Tarkasta - Poista kaikki). Vertaisarvioijien lausunnot toimitetaan kirjoittajille mahdollisia muutoksia varten. Katso vertaisarviointikäytännöstä tarkemmin alla.

Tieteelliseen käsikirjoitukseen tulee liittää myös suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät. Tiivistelmässä kiteytetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja aineisto sekä keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Suomenkielisen tiivistelmän loppuun lisätään Tulosten merkitys -osio, jossa tiivistetään noin kolmella virkkeellä, miten tutkimuksen tuloksia voi soveltaa käytännössä. Tiivistelmään lisätään avainsanat. Englanninkieliseen tiivistelmään (Abstract) lisätään englanninkielisinä artikkelin otsikko, kirjoittajatiedot ja avainsanat (Keywords) mutta ei Tulosten merkitys -osiota (viimeksi mainittu laaditaan vain suomenkielisenä). Tieteelliseen käsikirjoitukseen lisätään sivunumerot vertaisarviointia varten.

Kuntoutus-lehti on 20.3.2018 lähtien ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus).

Vertaisarviointikäytännöstä tarkemmin

Arvioitsijat laativat tieteelliseksi tarkoitetusta käsikirjoituksesta lausunnot, jotka lähetetään kirjoittajille käsikirjoituksen korjaamista varten. Lausunto on vapaamuotoinen, mutta jäsennysohje on saatavissa. Kirjoittajia pyydetään tekemään muutokset käsikirjoitukseen korostuksella niin, että ne ovat helposti nähtävissä, mieluiten yliviivaamalla muutetut tai poistetut kohdat ja kirjoittamalla lisätyt kohdat esimerkiksi punafontilla. Jos vaihtoehtoisesti käytetään Wordin muokkaus- tai kommenttitoimintoja käsikirjoituksen korjaamisessa, on huolehdittava siitä, että kirjoittajien nimet eivät tule esiin. Kirjoittajat laativat muutosraportin eli refereille osoitetun anonyymin vastineen, jossa he selostavat kohta kohdalta tekemänsä muutokset tai perustelevat, miksi jotain refereen ehdottamaa muutosta ei ole tehty. Vastine laaditaan mielellään peräkkäin liitettyjen lausuntojen pohjalle kirjoittamalla refereen kunkin ehdotuksen alle suoraan vastaus.

Vertaisarviointikäytäntö on anonyymi. Lehti ei maksa arvioitsijoille lausuntopalkkiota.

Katsaukset ja analyysit

Katsaukset ja analyysit -osastossa julkaistaan tutkimuksellisia kirjoituksia sekä katsauksia ja analyysejä, jotka eivät täytä tieteellisen alkuperäistutkimuksen vaatimuksia. Tällainen kirjoitus voi olla tutkimuskirjallisuuteen perustuva erittely jonkin aiheen käsittelystä tai empiiriseen aineistoon perustuva jäsennelty kuvaus tai kokeiluun perustuva kuvaus. Lisäksi kirjoitus voi olla ammatillisesti painottunut, käytännön työhön perustuva kuvaus, esimerkiksi tapausselostus. Katsauksiin ja analyyseihin ei sovelleta vertaisarviointia. Kirjoitusten rakenne voi olla tieteellistä artikkelia vapaamuotoisempi. Väliotsikoita ja lähdeluettelo saa olla, mutta ne eivät ole pakollisia. Kirjoitukseen lisätään suomenkielisinä tiivistelmä, avainsanat sekä Tulosten merkitys -osio. Tiivistelmässä kiteytetään kirjoituksen keskeinen sanoma. Tulosten merkitys -osiossa tiivistetään noin kolmella virkkeellä kirjoituksen keskeinen merkitys käytännön näkökulmasta.

Huom. Systemaattiset sekä muut tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttävät kirjallisuuskatsaukset pyydetään tarjoamaan tieteellisten artikkeleiden osastoon.

Puheenvuorot

Puheenvuoro voi olla keskustelunavaus tai oma, poleeminenkin, kannanotto kuntoutuksen kannalta ajankohtaiseen aiheeseen. Se voi olla myös esimerkiksi empiiriseen aineistoon perustuva, katsausta ja analyysia suppeampi kuvaus.

Muut asiantuntijakirjoitukset

Lehdessä julkaistaan myös kuntoutuksen alaan liittyviä hanke-esittelyjä, koulutusesittelyjä, kirja-arvosteluita ja lectio praecursorioita. Kuntoutuksessa tapahtuu -palstalla julkaistaan lyhyitä kirjoituksia ajankohtaisista keskustelunaiheista ja tapahtumista, esimerkiksi väitöksistä ja hankkeiden kuulumisista.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Kuntoutus-lehden tietosuojaseloste >>

Kuntoutus-lehden tilaajarekisterin tietosuojaseloste >>