Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä

Kirjoittajat

  • Elina Pekonen
  • Joakim Zitting

Avainsanat:

päihdepalvelut, päihdetyö, kuntakohtaiset erot, eriarvoisuus

Abstrakti

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tarjoamaan asiakkaiden tarpeita vastaavia päihdepalveluita. Tässä katsauksessa tuodaan esille, miten kuntien välillä on silti suuria eroja päihdepalvelujen tarjonnassa. Aineistona käytetään 32 päihdetyön ammattilaisen haastatteluja sekä tilastollisia aineistoja. Haastatteluaineisto on analysoitu teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä ja tilastoaineistot K-keskiarvon ryhmittelyanalyysillä sekä erotteluanalyysillä. Tilastoaineiston analyysit paljastavat, että etenkin syrjäisissä vähenevän väestön kunnissa painottuu päihdepotilaiden vuodeosastohoito ja päihdehuollon avopalvelujen asiakasmäärät ovat pieniä. Haastatteluaineisto tuo esille, että ammattilaiset tiedostavat lainsäädännön velvoitteet mutta niukat resurssit ja taloudelliset syyt estävät tarvelähtöisten palvelujen tarjoamisen. Lainsäädännön velvoitteet eivät siis täyty kaikkialla, ja on vaikea sanoa, tuoko tulevaisuuskaan parannuksia tullessaan.

Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2021-06-18

Viittaaminen

Pekonen, E., & Zitting, J. (2021). Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä. Kuntoutus, 44(2), 58–63. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.109480