Virtsankarkailu, arki ja elämänlaatu

Haastattelututkimus eturauhassyöpähoidoissa olleiden sopeutumisesta virtsatieoireisiin

Kirjoittajat

  • Laura Lahti
  • Hanna Ojala
  • Ilkka Pietilä

Avainsanat:

eturauhassyöpä, virtsatieoireet, arki, sopeutuminen, elämänlaatu

Abstrakti

Tutkimuksen lähtökohdat: Eturauhassyöpä ja sen aktiivihoidot aiheuttavat usein pitkäaikaisia tai pysyviä virtsatieoireita, kuten virtsankarkailua, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja ärsytysoireita. Oireet saattavat jatkua, vaikka syöpä olisikin jo parantunut. Virtsatieoireet heikentävät elämänlaatua merkittävästi ja niihin liittyy usein potilailla häpeää. Tutkimme tässä artikkelissa eturauhassyöpähoidoissa olleiden kokemuksia virtsatieoireiden kanssa elämisestä ja niihin sopeutumisesta arjessa. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä virtsatieoireiden kanssa elämisestä, jotta elämänlaatuvaikutukset voitaisiin huomioida aiempaa paremmin osana eturauhassyöpäpotilaan kuntoutusta.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto koostui 31 eturauhassyöpähoidoissa olleen miehen yksilöhaastattelusta, jotka analysoitiin teema-analyysin avulla.

 Tulokset: Tutkimukseen osallistuvat olivat joutuneet tekemään monenlaisia muutoksia arkielämän käytännöissään saadakseen jokapäiväisen elämänsä sujumaan virtsatieoireista huolimatta. Muutokset liittyivät muuttuviin virtsaamisen rytmeihin, vessojen sijaintien kartoittamiseen, apuvälineiden ja uusien virtsaamisen tapojen haltuunottoon sekä sosiaalisten tilanteiden hallintaan.

Päätelmät: Eturauhassyöpää sairastaneiden subjektiiviset kokemukset virtsatieoireiden haittaavuudesta osana arkea tuovat oireperustaisten elämänlaatumittarien tuottaman tiedon ohelle tärkeää lisätietoa syöpähoitojen ja elämänlaadun suhteesta. Huomion kiinnittäminen virtsatieoireisten arkeen auttaa paikantamaan asioita, joihin kuntoutusta ja tukea tarjoamalla on mahdollista parantaa virtsatieoireisten arjen sujumista ja siten koettua elämänlaatua.

Abstract

Urinary leakage, everyday life, and quality of life. An Interview study on the adaptation to urinary tract dysfunctions after prostate cancer treatment.

Background: Prostate cancer and its active treatments often cause long-term or permanent urinary tract dysfunctions, such as urinary leakage, increased urinary frequency and irritation symptoms. Urinary tract dysfunctions may persist to bother the patient, even if the cancer has already healed. Urinary tract dysfunction significantly impairs the quality of life, and it is often associated with shame. In this study, we examine the experiences of men undergone prostate cancer treatments in living with and adapting to urinary tract dysfunctions in everyday life. Our aim is to increase understanding of living with urinary tract dysfunctions. So that effects of quality of life could be taken into account better than before as part of the rehabilitation of prostate cancer patients.

Data and Methods: The data consisted of individual interviews of 31 men who had undergone prostate cancer treatments. The interviews were analyzed using thematic analysis.

Results: The interviewees had changed their everyday practices in many ways to make their daily lives run smoothly despite urinary tract dysfunctions. These changes were related to new frequencies of urination, need to locate toilets beforehand, learning how to use urinating aid and urinate differently, and managing social relations and public life.

Conclusions: Research on subjective experiences of men who have undergone prostate cancer treatments and suffer urinary tract dysfunctions offers important complementary knowledge on the relationship between cancer treatments and quality of life, which symptom-based measures of quality of life rarely reach. By analyzing urinary tract dysfunctions in various contexts of everyday life makes it possible to recognize issues that could be improved by rehabilitation and support and, therefore, enhance men’s lives with urinary tract dysfunctions and their experienced quality of life.

Keywords: prostate cancer, urinary tract dysfunctions, everyday life, adaptation, quality of life

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Lahti, L., Ojala, H., & Pietilä, I. (2023). Virtsankarkailu, arki ja elämänlaatu: Haastattelututkimus eturauhassyöpähoidoissa olleiden sopeutumisesta virtsatieoireisiin. Kuntoutus, 46(4), 5–17. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.142108