Suomalaisten selkäydinvammaisten henkilöiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista ovat myönteisiä, FinSCI-tutkimus

Kirjoittajat

 • Kristiina Puranen
 • Paula Reiterä
 • Anna-Maija Kauppila
 • Susanna Tallqvist
 • Aki Vainionpää
 • Eerika Koskinen
 • Jari Arokoski
 • Mauri Kallinen
 • Harri Hämäläinen
 • Anni Täckman
 • Heidi Anttila
 • Sinikka Hiekkala

Avainsanat:

selkäydinvammaiset henkilöt, sosiaali- ja terveyspalvelukokemukset, traumaattinen selkäydinvamma, sairausperäinen selkäydinvamma

Abstrakti

Tavoite. Selkäydinvammaisten henkilöiden hoidon keskittämisasetuksen jälkeisten sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksien selvittäminen.

Menetelmät. Finnish Spinal Cord Injury (FinSCI) -tutkimuksen vastaajat poimittiin HUS:n (Helsingin yliopistollinen sairaala), Tays:n (Tampereen yliopistollinen sairaala) ja OYS:n (Oulun yliopistollinen sairaala) selkäydinvammapoliklinikoiden asiakkaista. FinSCI-kyselyyn sisältyi THL:n sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia väestötutkimuskysymyksiä. Aineisto analysoitiin kuvailevin tilastollisin menetelmin logistisella regressioanalyysillä.

Tulokset. FinSCI-kyselytutkimukseen vastanneiden (n = 884, vastausprosentti 50) kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista olivat enimmäkseen myönteisiä, erityisesti terveyspalvelukäyntien osalta, eivätkä taloudelliset tekijät vaikeuttaneet suurimmalla osalla hoitoon pääsyä. Kielteisin kokemus liittyi palveluprosessin sujumattomuuteen. Kokemuksiin olivat yhteydessä eniten muut tekijät kuin selkäydinvammaan liittyvät tekijät. Yksin asuvilla ja naisilla ja niillä, joiden selkäydinvamma oli sairausperäinen, oli suurempi todennäköisyys kielteiseen kokemukseen verrattuna referenssiluokkiin. Verkostot ja sosiaalinen tuki näytti suojelevan kielteisiltä kokemuksilta.

Johtopäätökset. Suomalaisten selkäydinvammaisten henkilöiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista olivat pääosin myönteisiä. Erityisesti terveyspalvelukäynnit sekä asiakkaan ja henkilökunnan välinen hoidossa toteutuva vuorovaikutus koettiin myönteisinä. Palvelusprosesseja tulee jatkossa kehittää sujuvammiksi. Tämä sisältää niin hoidon saatavuuden ja saavutettavuuden kuin myös tiedonkulun edistämistä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota sellaisten henkilöiden kokonaisvaltaiseen hyvään hoivaan, joiden selkäydinvamma on sairausperäinen.

Abstract

Finnish people with spinal cord injury have positive experiences of social and health care services, FinSCI study

Background. To explore social and health care service experiences among individuals with spinal cord injury after Health Care Act reform.

Methods. Finnish Spinal Cord Injury (FinSCI)-study respondents were from the three spinal cord injury outpatient clinics registers: HUS (Helsinki University Hospital), Tays (Tampere University Hospital) and OYS (Oulu University Hospital). Questions related to social and health care services were chosen from National Survey of Health, Well-being and Service that is organized by The Finnish Institute for Health and Welfare. Analyses were done by descriptive variables and logistic regression analysis.

Results. The response rate in the survey was 50 per cent (n=884). Experiences of social and health care services were mainly positive. Health care service visits were the most positive experiences. Also, most of the respondents did not have any financial challenges to receive treatment. The most negative experience was connected to processes of services. Factors that were connected to experiences, were mainly other factors than factors explaining spinal cord injury. There was a higher probability for negative experience if person was living alone, was a woman or spinal cord injury was caused by non-trauma compared to reference category. The networks and social support would seem to preserve from negative experiences.

Conclusion. Finnish people with spinal cord injury had mainly positive experiences of social and health care services. The most positive experiences were related to health care visits and communication during visits with health-care personnel. Still, we need to develop structural factors like availability, accessibility and flow of information. Especially we need to pay attention to the service processes on people whose spinal cord injury is caused by non-trauma.

Keywords: people with spinal cord injury, social and health care experiences, traumatic spinal cord injury, non-traumatic spinal cord injury

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Puranen, K., Reiterä, P., Kauppila, A.-M., Tallqvist, S., Vainionpää, A., Koskinen, E., Arokoski, J., Kallinen, M., Hämäläinen, H., Täckman, A., Anttila, H., & Hiekkala, S. (2023). Suomalaisten selkäydinvammaisten henkilöiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista ovat myönteisiä, FinSCI-tutkimus. Kuntoutus, 46(4), 18–32. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.142109