Kirjoittaminen kuntoutumisen tukena

Rintasyövän sairastaneiden kokemuksia kirjoittajaryhmästä

Kirjoittajat

  • Johanna Holopainen

Avainsanat:

rintasyöpä, kirjallisuusterapia, psykososiaalinen tuki, kuntoutus, fenomenografia

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen lähtökohdista kirjoittamisen ja kirjoittajaryhmään osallistumisen potentiaalia rintasyöpään sairastuneiden tukimuotona. Rintasyöpään sairastuvilla on monia psykologisia tarpeita, joihin pyritään vastaamaan psykososiaalisen tuen keinoin. Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntämällä tuetaan osallistujien itseilmaisua, edistetään itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmämuotoisessa toiminnassa keskeistä on vuorovaikutus osallistujien, ohjaajien ja tekstien kesken. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rintasyövän sairastaneiden kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntävän kirjoittajaryhmän toiminnan merkityksiä osallistujilleen (n = 6). Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2018–20. Tutkimusaineisto koostui puolistrukturoiduista teemahaastatteluista ja yhdessä kokoontumisessa kirjoitetuista teksteistä. Aineisto analysoitiin fenomenografista menetelmää hyödyntämällä ja tuloksina kuvattiin eri tapoja kokea tutkittava ilmiö. Osallistujien antamat merkitykset esitettiin neljänä kuvauskategoriana, joita ovat ryhmä vertaistoimintana, ohjattuna toimintana, yhteisönä ja reflektiivisenä toimintana. Kirjoittaminen tarjosi monipuolisen lähestymistavan sairauden kokemuksiin, niihin liittyvien tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen. Sairauden kokemusten tarkastelu ensin kirjoittamalla ja sitten jakamalla vertaisten kanssa tuotti vertaiskokemuksia ja sosiaalista tukea. Tulokset viittaavat kirjallisuusterapeuttisten menetelmien ja kirjoittamisen käytön potentiaaliin rintasyövän sairastamisen kokemusten käsittelyn välineenä. Kirjallisuusterapeuttista ryhmätoimintaa voisi kehittää ja hyödyntää rintasyöpään sairastuneiden psykososiaalisena tukimuotona kuntoutuksessa.

Abstract

Writing as a support of rehabilitation–Experiences of breast cancer survivors in a writing group

This article explores the potential of writing and participating in a writing group operating within framework of poetry therapy. The experiences of participants with breast cancer are examined from the perspective of psychosocial support and rehabilitation because breast cancer sufferers have many psychological needs which need to be considered. Poetry therapy methods facilitate participants' self-expression, foster self-awareness and enhance interpersonal skills. Interaction between participants, instructors and texts are important in a poetry therapy group. The purpose of this study was to examine experiences on the group and its meanings by six participants within the group. The qualitative research data was gathered 2018–20. The research material consisted of semi–structured thematic interviews and texts written in one meeting. A phenomenographic research orientation was used to analyze the research data to identify different ways of experiencing the phenomenon. Participants experienced group as peer action, as guided action, as reflective action and community. Poetry therapy methods which used as handle breast cancer related experiences provided avenues for writing, sharing and reflecting of texts. Working offered peer experiences and social support. The results are considered to represent the potential of poetry therapy as a tool for dealing with experiences of illness. By further developing similar group activities, poetry therapy could serve as a viable form of rehabilitation for individuals dealing with breast cancer.

Keywords: breast cancer, poetry therapy, psychosocial support, rehabilitation, phenomenography

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2024-06-12

Viittaaminen

Holopainen, J. (2024). Kirjoittaminen kuntoutumisen tukena: Rintasyövän sairastaneiden kokemuksia kirjoittajaryhmästä. Kuntoutus, 47(2), 32–45. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.146320