Lajityypit ylittävä laatu televisio-ohjelmissa

Tv-alan tekijöiden näkemyksiä laatukriteereistä

Kirjoittajat

  • Elisabeth Morney Aalto-yliopisto
  • Hanna Vilkka Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelin tavoitteena on kuvata televisioalan tekijöiden näkemyksiä laatukriteereistä sekä sitä, millaisia lajityypit ylittäviä laatukriteereitä löytyy audiovisuaalisella alalla. Aineisto on koottu Yhdysvalloissa ja Suomessa haastattelemalla alan ammattilaisia, jotka toimivat tuottajina, ohjaajina, kouluttajina tai johtavissa asemissa palkintojärjestöissä.

Analyysi on toteutettu fenomenografisesti. Laatukeskustelun ja televisio-ohjelmien keskinäisen vertailun tuloksena nousi esiin kolme lajityypit ylittävää laatukriteeriryhmää. Nämä ryhmät ovat 1) ammattitaito, 2) vaikutus ja 3) suosio.

Avainsanat: laatu, televisiotuotanto, televisiotutkimus, lajityyppi, fenomenografia


Quality in Television Across Genres: Views on Criteria of Quality Amongst Television Professionals

The aim of this article is to explore criteria of quality in the views of professionals in the field of television and what kind of criteria of quality across genre can be found in the audiovisual field. Data has been compiled in the United States and Finland by interviewing professionals in the field of television, who act as producers, directors, educators or in leading positions in award organizations, such as Peabody- and Emmy Awards.

The analysis has been carried out phenomenographically. As a result of the quality discussion and the mutual comparison of television programs, three groups of quality criteria exceeding the genres emerged. These groups are 1) professionalism, 2) impact, and 3) popularity.

Keywords: quality, genre, television production, television research, phenomenography

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2021-12-20

Viittaaminen

Morney, E., & Vilkka, H. (2021). Lajityypit ylittävä laatu televisio-ohjelmissa: Tv-alan tekijöiden näkemyksiä laatukriteereistä. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 34(4), 40–56. https://doi.org/10.23994/lk.112963