Sukupuolistunut väkivalta Vares- ja Wallander-elokuvissa

Kirjoittajat

  • Anna Pitkämäki Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Sukupuolistunut väkivalta Vares- ja Wallander-elokuvissa

Artikkelissa tarkastellaan sukupuolistuneen väkivallan representaatioita ruotsalaisissa Wallander-elokuvissa (2005–2006) ja suomalaisissa Vares-elokuvissa (2004–2015). Huomion kohteena on, miten sukupuoli ja seksuaalisuus näyttäytyvät näiden pohjoismaisten rikoselokuvien kerronnassa osana väkivaltaan liitettyjä merkityksiä, selityksiä ja asenteita. Väkivallan kulttuurisia merkityksiä analysoidaan feministisen media- ja kulttuurintutkimuksen sekä feministisen väkivaltatutkimuksen näkökulmasta. Analyysi kohdistuu siihen, mitä ja millaista väkivaltaa Vareksissa ja Wallandereissa esitetään, mitä selityksiä väkivallalle tarjoutuu sekä millaisia väkivallantekijöitä ja uhreja koskevia käsittämisen mahdollisuuksia elokuvat avaavat suhteessa kulttuuriin ja kulttuurisiin viitekehyksiin.

Vareksissa ja Wallandereissa on molemmissa tunnistettavissa Nordic noirille tyypillisiä piirteitä. Elokuvasarjat ovat myös tuotantotavaltaan ja kerronnaltaan sen kaltaisia, että niitä on mielekästä tarkastella yhdessä. Artikkelissa tuodaan esiin yksittäisiä henkilöhahmoja ja kohtauksia esimerkkeinä käyttäen, miten monitasoisia väkivallan, seksuaalisuuden ja sukupuolen kytkökset ovat elokuvien esityksissä. Analyysissä osoitetaan, kuinka Wallanderit ja Varekset avaavat väkivallan esityksissään sekä samankaltaisia että erilaisia tapoja käsittää ja kokea sukupuoli ja seksuaalisuus. Molemmat elokuvasarjat, vaikka osin eri tavoin, sekä haastavat että toistavat totuttuja esittämisen tapoja suhteessa genren konventioihin ja yhteiskunnassa hallitseviin käsityksiin sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja väkivallasta. Artikkeli virittää myös kysymyksen kansallisten erojen merkityksestä Vareksien ja Wallandereiden tavoissa esittää väkivaltaa. Molemmat elokuvasarjat mahdollistavat väkivaltaesityksissään myös väkivallan toistamisen toisin eli kritiikkinä väkivaltaa vastaan.

 

Gendered Violence in the Vares and Wallander films

This article examines representations of gendered violence in the Swedish Wallander films (2005–2006) and the Finnish Vares films (2004–2015). Attention is paid to the manifestations of gender and sexuality in the narration of these Nordic crime films as part of the meanings, explanations, and attitudes connected to violence. The cultural meanings of violence are analysed from the perspectives of feminist media and cultural studies as well as feminist research on violence. The analysis is focused on what kind of violence is portrayed in the Vares and Wallander films, what are the explanations contributed to the violence, and how do the conceptions of perpetrators and victims in the films lend themselves to interpretation in relation to culture and cultural frames of reference.

Characteristics typical for the Nordic noir genre can be recognised in both the Vares and the Wallander films. Due to their means of production and narration, it makes sense to examine the two film series together. By using individual characters and scenes as examples, the article brings forward the complexity of the connections between violence, sexuality, and gender in the films’ portrayals. The analysis indicates how Wallander and Vares films, in their own ways, expand understandings and experiences of gender and sexuality in their portrayals of violence. Both film series, albeit through partly different means, challenge as well as repeat the familiar representations in relation to the conventions of the genre as well as to the prevailing societal conceptions of gender, sexuality, and violence. The article also inspires the question of significance of national differences in portraying violence in the Vares and Wallander films. The portrayals of violence in both film series also enable a different kind of portrayal of violence, i.e. as critique against violence.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2017-07-17

Viittaaminen

Pitkämäki, A. (2017). Sukupuolistunut väkivalta Vares- ja Wallander-elokuvissa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 30(2), 27–47. https://doi.org/10.23994/lk.65228