Tietoa julkaisusta

Maaseutututkimus on monitieteinen aikakauslehti tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille. Sen  tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutoksista maaseuduilla sekä avata uusia näkökulmia erilaisten maaseutujen kehitykseen ja tulevaisuuteen. 

Lehti on perustettu vuonna 1993 (nimellä Maaseudun uusi aika), ja sitä julkaisee Maaseudun uusi aika
-yhdistys. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden pääkieli on suomi, mutta lehdessä julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi kirjoitettuja tekstejä. Ajoittain julkaistaan TEEMA-numero tai kokonaan englanninkielinen numero. Journal.fi-palvelusta löytyvät Maaseutututkimuksen / Mua-lehden numerot vuodesta 2009 akaen.

Lehdessä julkaistaan erilaisilla teoreettisilla asetelmilla ja metodologisilla lähestymistavoilla tuotettuja tieteellisiä artikkeleita ja tutkimustuloksiin perustuvia katsausartikkeleita sekä puheenvuoroja, arvioita, henkilökuvia ja muuta visuaalista aineistoa (Maaseutukuva-osio). Artikkelit valitaan julkaistavaksi tieteellisin perustein ja ne vertaisarvioidaan. Lehti on akateemisen julkaisufoorumiluokituksen tasolla 1

Päätoimittaja ottaa vastaan toimitukseen saapuneet tekstit ja materiaalit. Hän arvioi yhdessä toisen toimituskunnan jäsenen kanssa, kuuluuko käsikirjoitus lehden alaan ja täyttävätkö artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset muodollisesti tieteellisen artikkelin kriteerit. Tämän jälkeen he päättävät käsikirjoitusten lähettämisestä vertaisarvioitaviksi.

Maaseutututkimus-lehden artikkelit ja katsaukset käyvät läpi vertaisarvioinnin ennen julkaisemista. Lehti on ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen toukokuussa 2023 ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Kaksi toimituskunnan ulkopuolista alan asiantuntijaa arvioi tarjotut käsikirjoitukset. Vertaisarviointi tapahtuu ns. kaksoissokkomenettelyllä (double blind peer review), jolloin arvioija ja kirjoittaja eivät ole tietoisia toistensa henkilöllisyydestä. Tekstitiedostoista poistetaan ennen arviointia kaikki kirjoittajan henkilötunnisteet.

Arvioitsijoiden käyttöön toimitetaan arviointiohjeet ja -lomake. Arviointilausunto voi myös olla vapaamuotoinen. Lausunnosta on aina käytävä ilmi, esittääkö arvioija artikkelia julkaistavaksi nykyisessä muodossaan, julkaistavaksi pienin muutoksin, julkaistavaksi kohtalaisin muutoksin, julkaistavaksi suurin muutoksin vai hylättäväksi (ei julkaisukelpoinen).

Puheenvuorot ja kirja-arviot sekä muu materiaali arvioidaan lehden toimituskunnan piirissä.

Lopulliset julkaisupäätökset tekee pääsääntöisesti päätoimittaja. TEEMA-numeroon päätoimittaja voi kutsua vierailevan päätoimittajan tai useita toimittajia. Tällöin vieraileva päätoimittaja yksin tai toimittajat yhdessä tekevät kyseisen numeron julkaisupäätökset.

Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Maaseutututkimus-lehdessä julkaistujen artikkelien, katsausten ja muun aineiston tekijänoikeus säilyy tekijöillä. Maaseutututkimus käyttää julkaisutoiminnassaan vuodesta 2023 alkaen CC BY -lisenssiä.

Artikkeli

Artikkelit käsittelevät uusia empiirisiin tai teoreettisiin havaintoihin perustuvia tuloksia. Artikkelin tulee noudattaa soveltuvin osin tieteellisen tutkimuksen raportoinnin muotoa ja tyyliä ja se tulee kytkeä tutkimuksen kannalta oleelliseen aiempaan tutkimukseen ja teoreettiseen keskusteluun. Lehden toimitus valitsee kaksi ulkopuolista asiantuntijaa, jotka arvioivat artikkelin julkaisukelpoisuuden. Artikkelin suosituspituus on korkeintaan noin 50 000 merkkiä välilyönteineen.

Katsaus

Katsaukset ovat analyyttisia tutkimustietoon perustuvia kirjoituksia, jotka koostavat aiempaa tutkimusta, esittelevät uusia tutkimustuloksia, kysymyksenasetteluja tai maaseutututkimuksen kannalta keskeistä teemaa tai kirjallisuutta. Katsausartikkelit arvioidaan samalla tavalla kuin muutkin artikkelit. Katsauksen suosituspituus on korkeintaan noin 40 000 merkkiä välilyönteineen.

Puheenvuoro

Puheenvuorot ovat kiinnostavia näkökulmia, ideoita tai aloitteita, keskustelunavauksia ja kommentteja. Palstalla julkaistaan myös esitelmiä ja väitöslektioita. Puheenvuoron suosituspituus on korkeintaan noin
30 000 merkkiä välilyönteineen.

Arvio

Arviot-osastolla julkaistaan arvioita ja esittelyjä maaseutuaiheisista kirjoista, elokuvista ja näyttelyistä. Arvion suosituspituus on korkeintaan noin 10 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohtaaminen

Kohtaamisia-palstalla julkaistaan raportteja maaseutuaiheisista tapahtumista, seminaareista ja konferensseista sekä haastatteluja.

Tiedoksi

Tiedoksi-osastossa tiedotetaan tulevista seminaareista ja tapahtumista sekä julkaistaan lyhyitä uutisia ja maksettuja ilmoituksia.