Sitovaa ja siltaavaa sosiaalista pääomaa maaseudun valokuiturakentamisessa

Kirjoittajat

  • Tuomas Honkaniemi Vaasan yliopisto
  • Ilkka Luoto Vaasan yliopisto

Avainsanat:

digitalisaatio, valokuitu, sosiaalinen pääoma, paikka, paikkaperustaisuus

Abstrakti

Artikkelissa tutkimme digitalisaation vaikutuksia maaseudun kehittämisessä Robert Putnamin sitovan ja siltaavan sosiaalisen pääoman käsitteiden kautta. Tarkastelemme sosiaalisen pääoman roolia ja sen ilmenemistä haja-asutusalueiden valokuituosuuskuntien toiminnassa. Artikkelin teoreettinen osuus koostuu paikkaperustaisuutta ja sosiaalista pääomaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Empiirinen analyysi pohjautuu valokuiturakentajien ja -käyttäjien 28 haastattelulle kahdeksalla eri alueella. Aineistosta nostetaan kolme valokuituverkon rakentamista selittävää kehitysulottuvuutta: 1) teknologialupaus, 2) paikkaperustaisuus sekä 3) sosiaalista pääomaa edistävät ja hidastavat tekijät. Analyysimme perusteella sosiaalisen pääoman eritasoiset ilmentymät määrittelevät paikkaperustaisen kehittämisen toteuttamista. Maaseudun rooli on muutoksessa digitalisaation myötävaikutuksessa syntyneiden palvelujen mahdollistaman monipaikkaisen elämäntavan myötä. Valokuiturakentamista toteuttavat kuituosuuskunnat osoittavat, kuinka maaseudun kehittyminen näkyy tiettyjen alueiden, kylien ja paikkojen relationaalisen aseman muutoksina osana monitasoisia ylipaikallisia toimijaverkostoja.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2021-11-30

Viittaaminen

Honkaniemi, T., & Luoto, I. (2021). Sitovaa ja siltaavaa sosiaalista pääomaa maaseudun valokuiturakentamisessa. Maaseutututkimus, 29(2), 8–31. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.109001