Toteutuuko digitalisaatiolupaus syrjäisellä maaseudulla asuville nuorille?

Kirjoittajat

  • Ville-Samuli Haverinen Itä-Suomen yliopisto
  • Sari Tuuva-Hongisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

digitalisaatio, maaseutu, yhdenvertaisuus, nuoret

Abstrakti

Digitalisaation on uskottu luovan yhdenvertaisia elämänrakentamisen mahdollisuuksia ”diginatiiveina” pidetyille nuorille. Digitalisaation merkitys korostuu erityisesti laajojen maaseutualueiden ja pitkien etäisyyksien Suomessa. Artikkelissa tarkastellaan, miten digitalisaatio, ja sen lupaukset, materialisoituvat syrjäisellä maaseudulla asuville nuorille – vai tapahtuuko niin? Kuinka saavutettavuus ja tasa-arvo toteutuvat ja liittyykö maaseudun diginuoruuteen edelleen erilaisia ja eritasoisia esteitä? Digitaalisuus nähdään artikkelissa nuorille tarjoutuvana mahdollisuusrakenteena, joka yhtäältä luo uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta vahvistaa ja uusintaa eriarvoisuutta. Artikkelissa jäsennetään syrjäseudulla asuvien noin 15-vuotiaiden nuorten osallisuutta ”digitaalisten kuilujen” avulla ja pohditaan tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumisen edellytyksiä vuosina 2021–2022 kerätyn määrällisen ja laadullisen tutkimusaineiston analyysissa

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2024-06-26

Viittaaminen

Haverinen, V.-S., & Tuuva-Hongisto, S. (2024). Toteutuuko digitalisaatiolupaus syrjäisellä maaseudulla asuville nuorille?. Maaseutututkimus, 32(1), 40–63. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.146010