Matkailun affektiivisuus 2010-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa

Kirjoittajat

  • Susanna Laamanen Itä-Suomen yliopisto
  • Juhana Venäläinen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Populaarimusiikki, matkailu, affektiivisuus, tunnesävyt

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan matkailun affektiivisuuden kuvauksia 2010-luvun ja 2020-luvun alun suomenkielisessä populaarimusiikissa. Tarkastelu kohdistuu lauluihin, jotka kertovat ulkomaille suuntautuvasta vapaa-ajan matkailusta niin toteutuneiden kuin toteutumattomienkin matkojen myötä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä suomalaisessa populaarimusiikissa esitetyistä matkailutarinoista, niiden muutoksesta ja yhteydestä nykyhetkeen. Lauluilla on mahdollisuus tuoda esiin matkailuun liittyviä tunteita, kokemuksia ja trendejä, sanallistaa matkailun maailmaa yhteisesti jaettavaksi. Tutkimusaineisto koostuu 84:stä hakusanapohjaisesti kerätystä kappaleesta, jotka edustavat niin tunnettujen kuin indie-artistien tuotantoa. Sisällönanalyysi kohdistui ensisijaisesti laulujen lyriikoihin, mutta tarkastelussa huomioitiin myös kappaleiden sävellys, sovitus ja genre tarinoiden rakentajina. Matkailun affektiivisuutta jäsennettiin neljän analyysissa tunnistetun tunnesävyn, pakenemisen, rajattomuuden, muistelun ja jäämisen avulla. Analyysissä kappaleet kiinnitettiin yhteen leimallisimpaan tunnesävyyn, mutta laulujen tarinoissa eri tunnesävyt voivat myös liukua päällekkäin ja sulautua yhteen. Määrällisesti eniten lauluissa matkailu kiinnittyi pakenemiseen, joka näyttäytyi karnevalismina, levon tarpeena sekä eskapismina arjesta ja kotimaan ilmastosta. Nomadisuuteen ja kosmopoliittisuuteen kiinnittyvä rajattomuus rakensi lauluissa uudenlaista matkailukuvastoa rajattoman ja pröystäilevän matkailun muodossa. Muistelun tunnesävy näyttäytyi kappaleissa erityisesti menneeseen parisuhteeseen ja yhteiseen matkakokemukseen liittyvänä omaelämäkerrallisuutena. Jäämisen tunnesävy esitettiin lauluissa niin köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, kotiseuturakkauteen kuin matkailun keskiluokkaisuuden kritiikkiin liittyvien tarinoiden avulla. 2010-luvun suomalaisen populaarimusiikin matkailukappaleet ovat monilta osin jatkumoa edellisten vuosikymmenten laulujen matkakuvastolle, mutta mukana on myös uusia matkailun kasvuun ja arkipäiväistymiseen liittyviä esityksiä sekä matkailun kestävyyden sosiaalista ja ekologista kritiikkiä. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-09-08

Viittaaminen

Laamanen, S., & Venäläinen, J. (2022). Matkailun affektiivisuus 2010-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa. Matkailututkimus, 18(1), 7–25. https://doi.org/10.33351/mt.112020