Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta. Kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Osastot

Lehteen otetaan vastaan matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsitteleviä tieteellisiä kirjoituksia seuraaviin osastoihin:

 • Artikkelit (vertaisarviointi)
 • Katsausartikkelit (vertaisarviointi)
 • Puheenvuorot
 • Ajankohtaista
 • Lektiot

Käsikirjoitukset toimitetaan lehteen tämän sivuston kautta.

Artikkelit ja katsausartikkelit arvioidaan ns. double blind -periaatteella. Muut kirjoitukset arvioi päätoimittaja.

Artikkeli perustuu uutta tietoa tuottavaan tutkimukseen (ns. alkuperäisartikkeli, tutkimusartikkeli). Enimmäispituus 55 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Katsausartikkelissa (ns. review-artikkeli, laaja/systemaattinen kirjallisuuskatsaus) esitetään kokoava katsaus johonkin asiaan tai ilmiöön. Lähteenä ovat muut tieteelliset tutkimukset, joita analysoidaan tieteellisin menetelmin. Enimmäispituus 45 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Sekä artikkeliin että katsausartikkeliin liitetään enintään 250 sanan pituinen englanninkielinen abstrakti ja enintään viisi avainsanaa (keywords) suomeksi ja englanniksi. Abstraktin tulee sisältää seuraavat osat (ks. L. Carroll: How to Write an Abstract: Tips and Samples):

 • Motivation/problem statement: Why do we care about the problem? What practical, scientific or theoretical gap is your research filling?
 • Methods/procedure: What did you actually do to get your results?
 • Results/findings: As a result of completing the above procedure, what did you learn/invent?
 • Conclusion/implications: What are the larger implications of your findings, especially for the problem/gap identified in step 1?

Artikkelin ja katsausartikkelin käsikirjoituksesta tulee poistaa kaikki suorat viittaukset kirjoittajaan/kirjoittajiin.

Puheenvuorot-osastolla julkaistaan keskustelunavauksia, ideoita, temaattisia kommentteja ja kysymyksiä. Pituus 7 000 – 20 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Ajankohtaista-osastolla julkaistaan kirja-arvioita ja -esittelyjä, seminaari- ja konferenssiraportteja, haastatteluja ja uutisia sekä tiedotetaan tulossa olevista tapahtumista ja julkaisuista. Enimmäispituus 10 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Lektio on väitöstutkimuksen lyhyt (noin 10 000 –15 000 merkkiä) esittely: joko väitöstilaisuudessa pidetty esitelmä sellaisenaan tai jonkin verran muotoiltuna (esim. otsikoituna).

Kirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Kirjoittajat vastaavat tekstien oikeakielisyydestä. Itselleen vieraalla kielellä kirjoittavalta edellytetään tekstin toimittamista kielentarkastukseen joko jonkin yliopiston kielentarkastajalle tai sähköiseen kielentarkastuspalveluun (esim. https://www.proof-reading-service.com/en/, https://www.scribendi.com/service/academic_proofreading; https://www.editage.com/editing-services/journal-article-editing-and-proofreading-services.html).

Käsikirjoitusten ulkoasu

 Käsikirjoitukset laaditaan seuraavien ohjeiden mukaan:

 • Väliotsikkotasoja enintään kaksi: ensimmäisen tason väliotsikko lihavoidaan ja toisen tason otsikko kursivoidaan.
 • Fontti Times New Roman, fonttikoko 12.
 • Riviväli 1.
 • Marginaalit 2½ cm.
 • Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.
 • Oikea marginaali jätetään liehuksi, ei tavutusta.
 • Teosten nimet, korostettavat sanat ja vieraskieliset sanat kursivoidaan.
 • Kuvat, kuviot ja taulukot sijoitetaan tekstin lomaan oikeaan kohtaan.

Kuviot tulee mahdollisuuksien mukaan laatia sellaisessa muodossa, että niiden jatkokäsittely taittovaiheessa onnistuu ilman uudelleen piirtämistä (esim. Wordin tai PowerPointin kaaviotyökalua käyttäen).

Viittauskäytäntö

Tekstin kirjallisuusviitteissä ja lähdeluettelossa noudatetaan APA-tyyliä.

Suomenkielisissä teksteissä APA-tyyliä käytetään suomen kieleen mukautettuna ja suomen kielen sääntöjen mukaisesti: lyhenteissä ja muissa ilmauksissa käytetään suomenkielisiä termejä (Teoksessa, ym., s., toim., 2. painos jne.) eikä usean kirjoittajan nimiluetteloon merkitä pilkkua &-merkin edelle.

Tarkemmat ohjeet, ks. luvut 5-6 Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineen Tutkimustekstien teknisissä kirjoitusohjeissa, englanniksi Technical Guidelines for Academic Texts. Jos lähteellä on DOI-tunniste, se tulee merkitä lähdeviitteen loppuun linkkimuotoon, esim. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.06.002

Esimerkki suomenkielisen kirjoituksen lähdeluettelosta:

Aramberri, J. (2010). Modern mass tourism. Bingley: Emerald.
Bærenholdt, J. O., Haldrup, M., Larsen, J. & Urry, J. (2004). Performing tourist places. Aldershot: Ashgate.
Echtner, C. M. & Jamal, T. B. (1997). The disciplinary dilemma of tourism studies. Annals of Tourism Research, 24, 868–883. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00060-1 [Huom. Lehden volyyminumero riittää eli lehden numeroa ei merkitä, kun saman vuosikerran lehdissä on jatkuva juokseva numerointi.]
Eurostat (2017). Tourism trips of Europeans. Haettu 16.11.2017 osoitteesta http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_trips_of_Europeans
Kokko, K. T. (2012). Matkailua koskeva ympäristösääntely. Teoksessa M. Lohiniva-Kerkelä (toim.), Matkailuoikeus (s. 281–314). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Kostiainen, A. (2002). Historia matkaelämyksenä. Teoksessa J. Saarinen (toim.), Elämys: teollisuutta, taloutta vai jotain muuta? (s. 17–30) (Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja 2.) Rovaniemi.
Nordström, P. (2007). Kivetkö muka kuolleita? Välähdyksiä Sansibarin kaupungin elävästä luonteesta. Alue ja ympäristö, 36(1), 38–44. [Huom. Lehden numero merkitään sulkuihin volyymin jälkeen, kun saman vuosikerran jokaisella numerolla on oma sivunumerointinsa.]
TEM (2014a). Mahdollisuuksien maaseutu: Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014–2020. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen, 9/2014.)
TEM (2014b). Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät: Katse vuoteen 2030. (TEM raportteja 4/2014.) Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tekijänoikeushuomautus

Tekijänoikeus on kirjoittajalla siten, että kirjoituksen alkuperäinen julkaisuoikeus on Matkailututkimus-lehdellä. Julkaistua kirjoitusta voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kun lähteenä mainitaan tekijä(t), otsikko, alkuperäisen julkaisun nimi ja muut viitetiedot (vuosiluku, volyyminumero, lehden numero, sivunumerot ja URL-osoite journal.fi-palvelussa).

Jokaisesta lehdessä julkaistavasta kirjoituksista tehdään kustannussopimus.

Kirjoittaja ei saa julkaista hyväksyttyä kirjoitusta ennen kuin se on julkaistu Matkailututkimus-lehdessä journal.fi-palvelussa. Julkaisemisen jälkeen kirjoittajalla on oikeus rinnakkaistallentaa kirjoituksen PDF-versio yliopistonsa tai muun organisaationsa julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon tai julkaista se osana artikkeliväitöskirjaa. Kaikissa rinnakkaistallennuksissa tulee mainita Matkailututkimus-lehden alkuperäiset viitetiedot.

Artikkelit

Artikkeli perustuu uutta tietoa tuottavaan tutkimukseen (ns. alkuperäisartikkeli, tutkimusartikkeli). Enimmäispituus 55 000 merkkiä (ml. välilyönnit). Artikkelit arvioidaan ns. double blind -periaatteella. 

Artikkeliin liitetään enintään 250 sanan pituinen englanninkielinen abstrakti ja enintään viisi avainsanaa (keywords) suomeksi ja englanniksi. Abstraktin tulee sisältää seuraavat osat (ks. L. Carroll: How to Write an Abstract: Tips and Samples):

 • Motivation/problem statement: Why do we care about the problem? What practical, scientific or theoretical gap is your research filling?
 • Methods/procedure: What did you actually do to get your results?
 • Results/findings: As a result of completing the above procedure, what did you learn/invent?
 • Conclusion/implications: What are the larger implications of your findings, especially for the problem/gap identified in step 1?

 Käsikirjoituksesta tulee poistaa kaikki suorat viittaukset kirjoittajaan/kirjoittajiin.

 

 

Katsausartikkelit

Katsausartikkelissa (ns. review-artikkeli, laaja/systemaattinen kirjallisuuskatsaus) esitetään kokoava katsaus johonkin asiaan tai ilmiöön. Lähteenä ovat muut tieteelliset tutkimukset, joita analysoidaan tieteellisin menetelmin. Enimmäispituus 45 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Katsausartikkelit arvioidaan ns. double blind -periaatteella. 

Katsausartikkeliin liitetään enintään 250 sanan pituinen englanninkielinen abstrakti ja enintään viisi avainsanaa (keywords) suomeksi ja englanniksi. Abstraktin tulee sisältää seuraavat osat (ks. L. Carroll: How to Write an Abstract: Tips and Samples):

 • Motivation/problem statement: Why do we care about the problem? What practical, scientific or theoretical gap is your research filling?
 • Methods/procedure: What did you actually do to get your results?
 • Results/findings: As a result of completing the above procedure, what did you learn/invent?
 • Conclusion/implications: What are the larger implications of your findings, especially for the problem/gap identified in step 1?

 Käsikirjoituksesta tulee poistaa kaikki suorat viittaukset kirjoittajaan/kirjoittajiin.

Puheenvuorot

Puheenvuorot-osastolla julkaistaan keskustelunavauksia, ideoita, temaattisia kommentteja ja kysymyksiä. Pituus 7 000 – 20 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Ajankohtaista

Ajankohtaista-osastolla julkaistaan kirja-arvioita ja -esittelyjä, seminaari- ja konferenssiraportteja, haastatteluja ja uutisia sekä tiedotetaan tulossa olevista tapahtumista ja julkaisuista. Enimmäispituus 10 000 merkkiä (ml. välilyönnit).

Lektiot

Lektio on väitöstutkimuksen lyhyt (noin 10 000–15 000 merkkiä) esittely: joko väitöstilaisuudessa pidetty esitelmä sellaisenaan tai jonkin verran muotoiltuna (esim. otsikoituna).

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.