Uppfatningar om relationen mellan språk och klass i finlandssvenskan

Kirjoittajat

  • Saara Haapamäki Svenska språket, Åbo Akademi
  • Sarah Wikner Svenska språket, Åbo Akademi

Avainsanat:

finlandssvenska, folklingvistik, indexikalitet, social klass, sociolingvistik, språklig variation

Abstrakti

Social klass har varit en viktig variabel i klassisk sociolingvistisk forskning ända sedan William Labovs studier, och många variationsstudier har visat på ett samband mellan språklig variation och social stratifiering. Det finns emellertid inga studier om språkbrukares perception av klassrelaterad språklig variation. Föreliggande artikel fyller en del av denna kunskapslucka genom att anlägga ett folklingvistiskt perspektiv och studera finlandssvenskars uppfattningar om relationen mellan språk och klass. Materialet utgörs av en enkät som besvarats av 182 informanter med olika social bakgrund, i olika åldrar och från olika regioner i Svenskfinland.

Resultaten visar att informanternas uppfattningar om kopplingen mellan språk och klass är varierande och något motsägelsefulla. Majoriteten av informanterna anser att det i finlandssvenskan finns en klassrelaterad språklig variation, men åsikterna om vilka språkdrag som är avgörande går isär. För att få fördjupad kunskap om vilka de indexikaliska relationerna mellan språkbruk och social klass är bör följaktligen andra metoder användas i framtida studier.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-26

Viittaaminen

Haapamäki, S., & Wikner, S. (2022). Uppfatningar om relationen mellan språk och klass i finlandssvenskan. Puhe Ja Kieli, 42(2), 149–174. https://doi.org/10.23997/pk.121408