Aivan loistava syöttö - Arvottava diskurssi suomalaisessa urheiluselostuksessa

Kirjoittajat

  • Janne Romppainen Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö, suomen kieli

Avainsanat:

arvottaminen, diskurssianalyysi, suhtautumisen teoria, urheiluselostus

Abstrakti

Television urheiluselostukset paitsi kuvaavat kenttätapahtumia, myös tulkitsevat ja arvottavat niitä rakentaen uutta todellisuutta kielellisillä valinnoillaan. Urheiluselostus on kielenkäyttötilanteena nopeatempoinen ja affektiviinen, mikä tekee siitä omaleimaisen ja arvokkaan tutkimuskohteen.

Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisen urheiluselostuksen arvottavaa diskurssia. Tutkimus on tehty sattumanvaraisesti valituista kuudestatoista  palloilulajin lähetyksestä, joiden selostukset olen litteroinut. Olen jäsennellyt aineistossa esiintyvää arvottamista suhtautumisen teorian avulla, ja havaintojen syvempään tarkasteluun sovellan diskurssianalyysia.

Tutkimuksessa havaitsin, että urheiluselostusten diskurssi oli sävyltään erittäin positiivista ja onnistumisia korostavaa. Samaan  aikaan diskurssi korosti runsaasti yksilöä ja tämän kyvykkyyttä, kun taas tunnepuhe jäi aineistoissa niukaksi. Suora negatiivinen arvottaminen kohdistettiin lähinnä tekoihin ja asioihin ja vain harvoin ihmisiin. Diskurssin pääpiirteet olivat yhtenevät sekä miesten että naisten sarjojen selostuksissa, mutta hienovaraisempi tarkastelu nosti esiin myös eroja sukupuolten esittämisen  välillä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-31

Viittaaminen

Romppainen, J. (2022). Aivan loistava syöttö - Arvottava diskurssi suomalaisessa urheiluselostuksessa . Puhe ja kieli, 42(4), 287–308. https://doi.org/10.23997/pk.127454