Hetkinen, mitä tällä tehdään? Hetkinen-sana vuorovaikutuksen jäsentäjänä

Kirjoittajat

  • Krista Teeri-Niknammoghadam Turun yliopisto
  • Maija Surakka Tampereen yliopisto

Avainsanat:

aika, arkikeskustelu, partikkeli, vuorovaikutuslingvistiikka

Abstrakti

Artikkeli käsittelee hetkinen-sanan käyttöä suomenkielisissä puhutuissa arkikeskusteluissa. Artikkelissa selvitetään, millaisissa sanaluokkarooleissa hetkinen toimii sekä millaisten keskustelun toimintojen osana sanaa käytetään ja mikä sanan funktio näissä toiminnoissa on. Aineisto on poimittu suomenkielisiä arkikeskusteluja sisältävästä Arkisyn-korpuksesta ja se kattaa 37 hetkinen-sanan esiintymää, joita analysoitiin esiintymiskontekstissaan keskustelunanalyyttisellä menetelmällä. Tutkimuksessa selvisi, että hetkinen jäsentyy arkikeskusteluissa tyypillisimmin partikkeliksi substantiivin sijaan. hetkinen-sanan toiminnallisiksi konteksteiksi havaittiin sanahaut, kysymykset, oivallukset, itsekorjaukset ja monitoimintaa jäsentävät lykkäykset, ja hetkinen-sanan eri käyttöjä yhdistäväksi funktioksi tunnistettiin toiminnan keskeyttäminen. Lisäksi tutkimus antaa viitteitä siitä, että hetkinen sanalla on myös joissain toiminnallisissa konteksteissa huomiota etsivä funktio ja toisaalta puhujan kognitiivista muutosta osoittava funktio.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-30

Viittaaminen

Teeri-Niknammoghadam, K., & Surakka, M. (2023). Hetkinen, mitä tällä tehdään? Hetkinen-sana vuorovaikutuksen jäsentäjänä. Puhe ja kieli, 43(3), 131–146. https://doi.org/10.23997/pk.142774