EPÄRÖINTIÄÄNTEIDEN SIJAINTI JA TEHTÄVÄT KORJAUSJÄSENNYKSESSÄ VENÄLÄISISSÄ TELEVISIOKESKUSTELUISSA

Kirjoittajat

  • Hanna Rinne

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee epäröintiäänteitä eli ei-leksikaalisia, erillisiä,
syntaktisesti vapaita puheenaineksia korjausjäsennyksessä. Huomion
kohteena ovat niiden esiintymispaikka ja tehtävät. Aineisto on kerätty
venäläisistä keskusteluohjelmien katkelmista, joiden kokonaiskesto on
1 h 15 min. Lähestymistapa on keskustelunanalyyttinen. Eteenpäin
suuntautuvina epäröintiäänteet kertovat sanahauista tai laajemmista
suunnitteluongelmista. Taaksepäin suuntautuvina ne implikoivat korvausta,
lisäystä, syntaktisia muutoksia tai kertovat edessäpäin olevista ongelmista.
Harvinaisempia tehtäviä ovat korjausaloitteena toimiminen ja toisen
korjaus -vuoroon osallistuminen. Muita korjaamiseen liittyviä tehtäviä ovat
vastauksen houkutteleminen eli toisen toiminnan korjaus, lisäajan antaminen
puhujalle, preferoimattomuuden osoittaminen ja kasvojen suojeleminen.
Ilmoittaessaan erilaisista korjauksista epäröintiäänteet kertovat samalla
puheen monitoroinnista. Koska tehtävät ovat moninaiset, epäröintiäänteet
eivät itsessään kerro ongelman luonteesta ja keskustelijat saattavat
orientoitua niihin toisistaan poikkeavasti.

Asiasanat: Epäröintiäänne, korjausjäsennys, itsekorjaus, venäjä, televisiokeskustelu.

Keywords: Hesitation sound, repair organization, self-repair, Russian, television conversation.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Rinne, H. (2013). EPÄRÖINTIÄÄNTEIDEN SIJAINTI JA TEHTÄVÄT KORJAUSJÄSENNYKSESSÄ VENÄLÄISISSÄ TELEVISIOKESKUSTELUISSA. Puhe Ja Kieli, 30(2), 89–106. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4735