HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN HOIDON VAIKUTUS LUKIHÄIRIÖISTEN LASTEN TEKNISEEN LUKUTAITOON – SATUNNAISTETTU HOITOKOKEILU

  • Leena Rantala
  • Anneli Yliherva
  • Raija Haapalahti
  • Anu Veteläinen
  • Matti Kataja
  • Tapani Rahko

Abstrakti

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida hyvänlaatuisen asentohoidon vaikutusta
alakouluikäisten lukihäiriöisten lasten teknisen lukutaidon sujuvuuteen.
Koeryhmä koostui 36 hoidetusta lukihäiriöisestä lapsesta. Lisäksi
tutkimuksessa oli kaksi vertailuryhmää: 18 lukihäiriöistä oppilasta, jotka
saivat laaja-alaista erityisopetusta, ja 18 normaalisti lukevaa lasta. Oppilaat
lukivat ääneen ennen ja jälkeen hoidon saman tekstin, ja lukemiseen kulunut
aika mitattiin.
Tulosten mukaan kaikkien lasten lukeminen nopeutui tilastollisesti
merkitsevästi. Asentohoitoa saanut lukihäiriöisten ryhmä ei eronnut
vertailuryhmänä toimineesta lukihäiriöisten lasten ryhmästä. Lukihäiriöisten
lasten ryhmästä erottui kuitenkin kuusi lasta, joiden lukemisen nopeus
oli parantunut huomattavan paljon (vähintään 30 sekuntia). Kaikki nämä
lapset olivat saaneet asentohoidon. Tulosten perusteella näyttäisi, että
hyvänlaatuinen asentohoito voi auttaa niitä lapsia, joilla etenkin tekninen
lukeminen on vaikeutunut. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta
tutkimusasetelmasta johtuvat virhetekijät saadaan eliminoitua.

Asiasanat: Lukihäiriö, tekninen lukutaito, hyvänlaatuinen asentohuimaus, OCI, hoitokokeilu, satunnaistaminen

Keywords: Dyslexia, technical reading, bening position vertigo, OCI, clinical trial, randomization

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 18, 2013
Viittaaminen
Rantala, L., Yliherva, A., Haapalahti, R., Veteläinen, A., Kataja, M., & Rahko, T. (2013). HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN HOIDON VAIKUTUS LUKIHÄIRIÖISTEN LASTEN TEKNISEEN LUKUTAITOON – SATUNNAISTETTU HOITOKOKEILU. Puhe Ja Kieli, 29(4), 183–194. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4767