KUINKA ELEET HELPOTTAVAT YHTEISYMMÄRRYSTÄ? IKONISET JA DEIKTISET ELEET MONIKULTTUURISILLA LÄÄKÄRIN VASTAANOTOILLA

  • Jenny Paananen

Abstrakti

Monikulttuurisuus on vuosi vuodelta puhutumpi aihe Suomessa.
Terveydenhuollon kentällä kansainvälistyminen näkyy sekä entistä
monikulttuurisempana potilas- ja henkilökuntana että lukuisina tilanteen
ongelmallisuutta käsittelevinä tutkimuksina. Ongelmien ydin paikannetaan vuorovaikutuksen haasteellisuuteen: yhteisymmärryksen saavuttaminen kielellisesti epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa koetaan usein vaikeaksi. Vuorovaikutusta helpottavia strategioita sivuavissa tutkimuksissa nostetaan usein esiin ns. kehonkielen merkitys, mutta täsmentämättä jää, mitä kehonkielellä oikeastaan tarkoitetaan ja millaista hyötyä siitä on monikulttuurisissa keskusteluissa. Tämän keskustelunanalyyttisen tutkimuksen tavoitteena on paikata tätä aukkoa analysoimalla ikonisten ja deiktisten eleiden käyttöä yleislääkärin vastaanotoilla, joilla joko lääkäri tai potilas on ulkomaalaistaustainen ja puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Tulokset osoittavat, että eleet hyödyttävät yhteisymmärryksen rakentamista monin tavoin. Ne helpottavat puheen seuraamista nostamalla esiin ilmaisun keskeiset kohdat, täsmentävät ja elävöittävät sanottua ja auttavat ratkaisemaan sanastollisia ongelmia. Keskustelukumppanin eleiden matkimisella on puolestaan empaattinen funktio: eleitä peilaamalla osoitetaan ymmärtämistä ja halua toimia yhteistyössä.


Avainsanat: eleet, keskustelunanalyysi, lääkäri–potilas-vuorovaikutus,
monikulttuurinen vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, yhteisymmärrys

Keywords: conversation analysis, doctor-patient communication, gestures, multicultural interaction, mutual understanding, second language interaction

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 23, 2015
Viittaaminen
Paananen, J. (2015). KUINKA ELEET HELPOTTAVAT YHTEISYMMÄRRYSTÄ? IKONISET JA DEIKTISET ELEET MONIKULTTUURISILLA LÄÄKÄRIN VASTAANOTOILLA. Puhe Ja Kieli, 35(2), 73-96. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/51354