FIN-LARSP-MENETELMÄN SOVELTUVUUS MORFOSYNTAKTISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN KIELELLISESSÄ ERITYISVAIKEUDESSA

Kirjoittajat

  • Sari Kunnari
  • Lea Nieminen
  • Päivi Torvelainen

Abstrakti

Artikkelissa selvitetään suomen kieleen sovelletun Language Assessment,
Remediation and Screening Procedure -menetelmän (FIN-LARSP)
käyttökelpoisuutta morfosyntaktisten taitojen arvioinnissa kolmella lapsella (4;1–4;9), joilla on kielellinen erityisvaikeus (KEV). LARSP kehitettiin alunperin englannin kieleen mutta siitä on myöhemmin tehty sovelluksia useisiin kieliin. Nyt esiteltävän pilottitutkimuksen tulokset osoittavat, että tieteellisessä tutkimuksessa FIN-LARSP puolustaa hyvin paikkaansa suomenkielisten lasten morfosyntaktisten taitojen analysointi- ja diagnosointimenetelmänä. Pilottitutkimuksemme tulokset ovat linjassa muiden menetelmien (IPSyn) antamien tulosten kanssa. Lisäksi tutkimus osoitti, että tutkituilla KEV-lapsilla morfologiset taidot ovat jäljessä syntaktisia taitoja, mitä ei ole aikaisemmin raportoitu. Sen sijaan kliinisessä puheterapiatyössä erityisesti menetelmän työläys ja lingvistinen vaativuus voivat muodostua käytön esteeksi.


Avainsanat: FIN-LARSP-menetelmä, kielellinen erityisvaikeus, morfosyntaksi

Keywords: FIN-LARSP method, morphosyntax, specific language impairment

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-03-29

Viittaaminen

Kunnari, S., Nieminen, L., & Torvelainen, P. (2016). FIN-LARSP-MENETELMÄN SOVELTUVUUS MORFOSYNTAKTISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN KIELELLISESSÄ ERITYISVAIKEUDESSA. Puhe Ja Kieli, 36(1), 3–18. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/56007