STUDIER I UTTALSINLÄRNING I FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA: LITTERATURÖVERSIKT

  • Maria Kautonen
  • Mikko Kuronen
  • Riikka Ullakonoja

Abstrakti

Denna översiktsartikel presenterar forskningsresultat om S2-uttal i andra- och
främmandespråkskontexter hos talare med finska, svenska eller engelska
som förstaspråk (S1) när målspråket (S2) är finska, svenska eller engelska.
Det finns drygt 100 vetenskapliga studier i de undersökta kombinationerna
men ingen tidigare översikt. Syftet med artikeln är att sammanfatta empiriska forskningsresultat om receptiva och produktiva aspekter av S2-uttal i dessa språkkombinationer. Forskningsresultaten illustrerar ytterligare hurdana svårigheter språkinlärare har med uttal och vilka drag som speciellt bör beaktas i språkundervisning. Artikeln är avsedd att vara till nytta för lärare och forskare som arbetar med uttalsundervisning och -forskning i första hand i Finland.

Nyckelord: andraspråk, främmande språk, inlärning, perception, produktion, uttal

Tässä kirjallisuuskatsausartikkelissa kartoitetaan tutkimustuloksia ääntämisestä toisen ja vieraan kielen konteksteissa. Oppijoiden lähtökielenä on suomi, ruotsi tai englanti ja kohdekielenä suomi, ruotsi tai englanti. Kyseisistä kielipareista on tehty yli 100 tutkimusta, mutta aikaisemmat laajemmat kartoitukset tutkimuksista puuttuvat. Artikkelin tarkoituksena on esittää tiivistetysti empiiristä tutkimustietoa sekä reseptiivisistä että produktiivisista puolista vieraan kielen ääntämisessä
näissä kieliyhdistelmissä. Tutkimustulokset valottavat myös sitä, millaisia
ongelmia kielenoppijolla on ääntämisessä ja mitä piirteitä tulisi tämän vuoksi huomioida aiempaa enemmän kielenopetuksessa. Artikkeli hyödyttää opettajia ja tutkijoita, jotka työskentelevät ääntämisen opettamisen ja tutkimisen parissa erityisesti Suomessa.

Avainsanat: havainnointi, oppiminen, toinen kieli, tuottaminen, vieras kieli, ääntäminen

Keywords: foreign language, learning, perception, production, pronunciation, second language

 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 9, 2016
Viittaaminen
Kautonen, M., Kuronen, M., & Ullakonoja, R. (2016). STUDIER I UTTALSINLÄRNING I FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA: LITTERATURÖVERSIKT. Puhe Ja Kieli, 36(3), 197-220. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/59010