Opettajaopiskelijoiden äänioireet ja niiden yhteys koettuun psykososiaaliseen haittaan sekä arvioon omasta äänenlaadusta – eri opettajankoulutusalojen vertailu

  • Roosa Britschgi Coronaria kuntoutus Oy
  • Jaana Sellman Motivoice Oy

Abstrakti

Tämä tutkimus tarkastelee eri opettajankoulutusalojen opiskelijoiden äänioireita, heidän äänensä vuoksi kokemaa psykososiaalista haittaa sekä kokemusta oman äänensä häiriöisyydestä. Eri oppiaineiden opettamiseen liittyy erilaisia kuormittavia tekijöitä ja joidenkin alojen opettajilla on havaittu muita enemmän äänioireita. Opettajaopiskelijoiden on todettu kokevan jo opiskeluvaiheessa muita yliopisto-opiskelijoita enemmän äänioireita, mutta sitä, esiintyykö jonkin oppiaineen opettajaopiskelijoilla enemmän äänioireita jo opiskeluvaiheessa, ei ole aiemmin vertailtu. Aiemmassa tutkimuksessa äänioireiden ja psykososiaalisen haitan väliltä on löydetty tilastollinen yhteys, mutta suomalaistutkimuksissa tätä yhteyttä ei ole aiemmin tarkasteltu.                                                                                                                                                                        Tähän kyselytutkimukseen osallistui 190 Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuuden eri koulutusalan opiskelijaa kaikilta vuosikursseilta. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi äänioirekyselyn, psykososiaalista haittaa kartoittavan VHI-kyselyn sekä taustatietokyselyn.                             Tutkimus osoitti, että lähes 40 %: ia opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista kokee säännöllisiä äänioireita. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että säännöllisistä äänioireistaan huolimatta useimmat (80 %) opiskelijat pitävät ääntään normaalina eikä suurin osa (90 %) kokenut äänensä vuoksi mainittavaa psykososiaalista haittaa. Eri koulutusalojen välillä ei ollut havaittavissa eroja äänioireiden tai psykososiaalisen haitan määrässä.

Avainsanat: kyselytutkimus, oman äänen arvio, opettajaopiskelijat, psykososiaalinen haitta, äänioire
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2017
Viittaaminen
Britschgi, R., & Sellman, J. (2017). Opettajaopiskelijoiden äänioireet ja niiden yhteys koettuun psykososiaaliseen haittaan sekä arvioon omasta äänenlaadusta – eri opettajankoulutusalojen vertailu. Puhe Ja Kieli, 37(2), 101-112. https://doi.org/10.23997/pk.64347