Lääkärin työtilanteiden kielellisen vaativuuden määrittäminen

  • Maija Tervola

Abstrakti

Työelämän kielitaidon koulutuksen ja testauksen tueksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, mitkä tekijät auttavat ja toisaalta hankaloittavat ei-äidinkielisen työntekijän kie-lellistä suoriutumista työssä. Nykyään vallalla on ajatus ammatillisen kielitaidon tilan-teisuudesta, mutta tilanteen käsitettä ei ole juurikaan määritelty eikä tilanteiden omi-naisuuksia analysoitu. Tässä artikkelissa tarkastellaan lääkärin työtehtävien kielellistä vaativuutta työyhteisön jäsenten haastatteluiden avulla. Terveydenhuollon ammatti-laisten ryhmähaastatteluista (n = 32) etsittiin sisällönanalyysin avulla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielelliseen suoriutumiseen. Löydetyt tekijät liittyvät muun muassa tilanteen seurausten vakavuuteen sekä tilanteen osallistujiin. Tulosten perusteella muotoiltiin yhdeksän kriteeriä lääkärin työtilanteiden kielellisen vaativuuden määrittämiseksi: kriittisyys, sosiaalinen vastuu, jaettu maail-mantieto, sosiaalinen variaatio, sosiaalinen tuttuus, harvinaisuus, kiireellisyys, kieliriip-puvuus ja häiriötekijät. Kriteerien tarkoituksena on auttaa parantamaan ammatillisen kielikoulutuksen- ja testauksen linjakkuutta työssä vaadittavan kielitaidon kanssa. Kri-teerit on abstrahoitu aineistosta siten, että niitä voi soveltaa muihinkin ammatteihin, mutta toisaalta muiden ammattien konteksteista saattaa nousta esiin myös uudenlaisia kriteereitä.

Osasto
-- Artikkelit: Monikielisyys, kielen oppiminen ja opettaminen
Julkaistu
loka 8, 2018
Viittaaminen
Tervola, M. (2018). Lääkärin työtilanteiden kielellisen vaativuuden määrittäminen. Puhe Ja Kieli, 38(2), 83-107. https://doi.org/10.23997/pk.65094